STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30

Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Rejestry, ewidencje, archiwa


 
 Rejestr skierowań na badania profilaktyczne
 Rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyjną w związku z nadaniem stopnia nauczyciela kontraktowego
 Rejestr szkoleń BHP pracowników
 Rejestr chorób zawodowych
 Rejestr wypadków przy pracy
 Rejestr czeków gotówkowych
 Ewidencja VAT
 Ewidencja księgowa
 Ewidencja środków trwałych
 Ewidencja kart wynagrodzeń
 Ewidencja kart zasiłkowych
 Ewidencja operacji gospodarczych dotyczacych działalności szkoły
 Ewidencja operacji godpodarczych środków spożywczych
 Ewidencja operacji gospodarczych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 Ewidencja kart wydatków budżetowych prowadzonych dla poszczególnych rozdziałów
 Ewidencja umorzeń środków trwałych
 Ewidencja analityczna kart pożyczkobiorców
 Ewidencja wydanych kart drogowych do samochodu służbowego
 Ewidencja zatrudnionych pracowników
 Ewidencja wydanych biletów MPK i znaczków pocztowych
 Ewidencja magazynowa towarów spożywczych
 Ewidencja wyposażenia i księgozbioru
 Ewidencja poleceń wyjazdów służbowych
 Księgi uczniów
 Arkusze ocen
 Dzienniki lekcyjne
 Akta osobowe
 Listy płac
 Rejestry
 Dokumenty księgowe
 Karty wynagrodzeń pracowników
 Plany finansowe
 Sprawozdania finansowe
 Rejestr wydanych legitymacji
 Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 Rejestr legitymacji PKP
 Rejestr wydanych kart rowerowych
 Rejestr pracowniczych książeczek ubezpieczeniowych
 Rejestr świadectw pracy
 Rejestr zwolnień lekarskich
 Rejestr urlopów pracowniczych
 Rejestr urlopów szkoleniowych, okolicznościowych

 

STRONA ARCHIWALNA
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Nowa strona dostępna pod adresem: https://biuletyn.lublin.eu/sp30