Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Nieodpłatna pomoc prawna
Opisy usług
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja


W dn. 30 grudnia 2017 r. uruchomiona została nowa strona BIP Urzędu Miasta Lublin dostępna pod następującym adresem https://bip.lublin.eu.
Obecna strona stanowi archiwum dokumentów i nie będzie już aktualizowana.


 Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin


e-mail: krzysztof.zuk@lublin.eu
telefon: 81 466 2000, 81 466 2002
telefon:
adres: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
klub:
www:


Krzysztof Żuk wybrany na Prezydenta Miasta Lublin w grudniu 2010 roku. W II turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 5 grudnia 2010 r. uzyskał 54,65% poparcia wyborców. W wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. został wybrany na II kadencję uzyskując w I turze wyborów wynik 60,13% ważnych głosów.

Krzysztof Żuk, urodził się w 1957 roku w Krasnymstawie, jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, koordynował realizację programów pomocowych UE wdrożonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa dla przedsiębiorstw komunalnych. W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Będąc Przewodniczącym Rady Miasta Świdnik w latach 1990 - 1996 oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin w latach 2006 - 2007, zdobył doświadczenia w samorządzie terytorialnym. Odbył szereg kursów i szkoleń, m. in. w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi, zarządzania projektami kontroli wewnętrznej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego w administracji.

Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta;
  • określanie sposobu wykonywania uchwał;
  • gospodarowanie mieniem komunalnym;
  • wykonywanie budżetu Miasta Lublin;
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
Prezydent ponadto kieruje bieżącymi sprawami Miasta, reprezentuje je na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Odpowiada także za prawidłową gospodarkę finansową Gminy posiadając w tym zakresie szereg, przynależnych tylko jemu, kompetencji.

Prezydent wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. Jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Prezydent jako organ wykonawczy oraz kierownik Urzędu wydaje zarządzenia, natomiast jako organ administracji publicznej wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia.

Prezydent kieruje Departamentem Prezydenta
.

Sprawuje ponadto nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta:
Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta Miasta Lublin - 16 listopada 2014 r..pdf
Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta Miasta Lublin - 5 grudnia 2010 r..pdf

Zastępcy Prezydenta:
Monika Lipińska - Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju
Krzysztof Komorski - Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji

Sekretarz i Skarbnik Miasta:
Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta
Irena Szumlak - Skarbnik Miasta

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2010-12-13
Wytworzył informację: Piasecka Anna - Administrator
Ostatnio modyfikował: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data modyfikacji: 2017-12-07
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.