Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Nieodpłatna pomoc prawna
Opisy usług
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja


W dn. 30 grudnia 2017 r. uruchomiona została nowa strona BIP Urzędu Miasta Lublin dostępna pod następującym adresem https://bip.lublin.eu.
Obecna strona stanowi archiwum dokumentów i nie będzie już aktualizowana.


Statut Miasta Lublin

Statut Miasta Lublin
29-06-2015

Statut Miasta Lublin został uchwalony uchwałą nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. oraz zmieniony uchwałą nr 351/XX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 29 maja 2008 roku.
Uchwały są dostępne w sekcji „Uchwały obowiązujące”. W sekcji „Uchwały archiwalne” dostępne są nieobowiązujące wersje statutu miasta.


Uchwały obowiązujące:
Uchwała Nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublin.
Uchwała nr 351/XX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublin

Uchwały archiwalne:
Uchwała Nr 341/XXI/2000 z dnia 30 marca 2000 uchwalenia zmian w Statucie Miasta Lublina
Uchwała Nr 318/XX/2000 z dnia 20 stycznia 2000 zmiany Uchwały Nr 247/XIV/99 RM w Lublinie z dnia 2.09. 1999 r. w sprawie projektu zmian do Statutu Miasta Lublina oraz Uchwały Nr 261/XVI/99 RM w Lublinie z dnia 7.10.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 247/XIV/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 2 września 1999 r. w sprawie projektu zmian do Statutu Miasta Lublina
Uchwała Nr 247/XIV/1999 z dnia 02 września 1999 projektu zmian do Statutu Miasta Lublina
Uchwała Nr 138/XVI/1991 z dnia 27 czerwca 1991 zmian w projekcie Statutu Miasta Lublina i zatwierdzenia ostatecznego tekstu tego Statutu

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Statut Miasta Lublin
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2010-12-27
Wytworzył informację: Piasecka Anna - Administrator
Ostatnio modyfikował: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data modyfikacji: 2015-06-29
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.