Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Nieodpłatna pomoc prawna
Opisy usług
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja


W dn. 30 grudnia 2017 r. uruchomiona została nowa strona BIP Urzędu Miasta Lublin dostępna pod następującym adresem https://bip.lublin.eu.
Obecna strona stanowi archiwum dokumentów i nie będzie już aktualizowana.


Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach

Rejestry, ewidencje, archiwa
28-02-2012

Wyszukiwanie po klasyfikacji: Rejestr

Typ
Nazwa
Komórka organizacyjna

szukaj »     wyczyść »

Archiwum zakładowe
Archiwum zasobu akt budowlanych
Ewidencja dowodów osobistych
Ewidencja instruktorów nauki jazdy
Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Ewidencja księgowa w zakresie podatków i opłat lokalnych
Ewidencja ludności miasta Lublin
Ewidencja planowanych dochodów budżetu miasta
Ewidencja planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i planowanych wydatków nimi finansowanych
Ewidencja planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta
Ewidencja planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Ewidencja planowanych przychodów i rozchodów
Ewidencja planowanych wydatków budżetu miasta
Ewidencja planowanych wydatków majątkowych
Ewidencja planowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich
Ewidencja podatkowa nieruchomości
Ewidencja podatku od posiadania psów
Ewidencja podatku od środków transportowych
Ewidencja pojazdów
Ewidencja praw jazdy
Ewidencja projektów uchwał Rady Miasta
Ewidencja protokołów i ustaleń komisji stałych Rady Miasta
Ewidencja protokołów sesji Rady Miasta
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Ewidencja stypendiów i zasiłków szkolnych
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin
Ewidencja tablic indywidualnych
Ewidencja tzw. innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
Ewidencja uprawnionych diagnostów
Ewidencja wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym
Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych
Ewidencja wystawionych upomnień
Ewidencja wystawionych zaświadczeń
Gminna ewidencja zabytków miasta Lublin
Inne sposoby udostępniania informacji publicznej
Rejestr dzienników budowy
Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Lublin
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miasta
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin
Rejestr osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy korzystających z uprawnień wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rejestr osób wymeldowanych lub zameldowanych decyzją administracyjną
Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców
Rejestr przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów
Rejestr ras psów uznawanych za agresywne
Rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta
Rejestr uchwał Rady Miasta
Rejestr udzielanej pomocy publicznej dla przedsiębiorców
Rejestr umów
Rejestr wniosków dotyczących opiniowania możliwości podziału działek
Rejestr wniosków i wydanych decyzji pozwoleń na budowę
Rejestr wydanych decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rejestr wydanych decyzji odmownych pozwoleń na budowę
Rejestr wydanych decyzji odmownych ustalających warunki zabudowy
Rejestr wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Rejestr wydanych pozwoleń i zgłoszeń rozbiórki
Rejestr wydanych pozwoleń na użytkowanie oraz zgłoszeń zakończenia budowy (prowadzony do dnia 10.07.2003 r.)
Rejestr wydanych pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania
Rejestr zamówień pozaustawowych Wydziału Gospodarowania Mieniem
Rejestr zamówień pozaustawowych Wydziału Oświaty i Wychowania
Rejestr zamówień publicznych objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr zaświadczeń
Rejestr zgłoszeń nie wymagających pozwoleń
Stały rejestr wyborców miasta Lublin
Transport
Wykaz FUNDACJI posiadających siedzibę na terenie Lublina
Wykaz i rejestr osób podlegających rejestracji
Wykaz osób o nie uregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej
Wykaz punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wykaz STOWARZYSZEŃ posiadających siedzibę na terenie Lublina
Zbiór orzeczeń komisji lekarskich

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Rejestry, ewidencje, archiwa
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2011-02-07
Wytworzył informację: IT - Piasecka Anna - Administrator
Ostatnio modyfikował: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data modyfikacji: 2012-02-28
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.