Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Nieodpłatna pomoc prawna
Opisy usług
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja


W dn. 30 grudnia 2017 r. uruchomiona została nowa strona BIP Urzędu Miasta Lublin dostępna pod następującym adresem https://bip.lublin.eu.
Obecna strona stanowi archiwum dokumentów i nie będzie już aktualizowana.


Dane demograficzne

Dane demograficzne
17-11-2015

Liczba osób zameldowanych na terenie Lublina ogółem (stan na dzień 30.11.2017 r.):

na pobyt stały: 323 161

  • z podziałem na płeć:
    • mężczyźni: 147 566
    • kobiety: 175 595
  • w poszczególnych dzielnicach: pobierz plik
  • w przedziałach wiekowych: pobierz plik
  • przy poszczególnych ulicach: pobierz plik


na pobyt czasowy: 7230

Kontakt:

Wydział Spraw AdministracyjnychKarty informacyjne SA:
Dowód osobisty
Zameldowania i wymeldowania
PESEL
Ewidencja działalności gospodarczej
Alkohol - zezwolenia
Stowarzyszenia
Wojskowość
Rejestr wyborców
Wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych

Rejestry, ewidencje, archiwa SA:
Wykaz punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Wykaz STOWARZYSZEŃ posiadających siedzibę na terenie Lublina
Wykaz FUNDACJI posiadających siedzibę na terenie Lublina
Ewidencja dowodów osobistych
Ewidencja ludności miasta Lublin
Rejestr osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy korzystających z uprawnień wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rejestr osób wymeldowanych lub zameldowanych decyzją administracyjną
Stały rejestr wyborców miasta Lublin
Wykaz i rejestr osób podlegających rejestracji
Wykaz osób o nie uregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej
Zbiór orzeczeń komisji lekarskich

Dopisanie do spisu wyborców (ePUAP):
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Dane demograficzne
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2013-11-28
Wytworzył informację: Pedrycz-Guzek Dorota
Ostatnio modyfikował: OR - Kowal Monika
Data modyfikacji: 2017-12-22
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.