Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Nieodpłatna pomoc prawna
Opisy usług
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja


W dn. 30 grudnia 2017 r. uruchomiona została nowa strona BIP Urzędu Miasta Lublin dostępna pod następującym adresem https://bip.lublin.eu.
Obecna strona stanowi archiwum dokumentów i nie będzie już aktualizowana.


Wyszukiwanie po klasyfikacji: Interpelacja (2014-2018)

Radny
W sprawie
Rodzaj
Nr dokumentu
Data wpływu
Data odpowiedzi

szukaj »     wyczyść »


Interpelacje radnych (VII kadencja)
Interpelacja w sprawie podjęcia działań, które ograniczą uciążliwości związane z hałasem z al. Solidarności w Lublinie
Interpelacja w sprawie informacji o planach ZDiM związanych z zabezpieczeniem sprawnego rozwiązania drogowego dla użytkowników pojazdów i bezpieczeństwa pieszych w czasie przeprowadzenia remontu wiaduktu w ciągu ul. A. Grygowej w Lublinie
Interpelacja w sprawie koordynacji działań projektowych inwestycji Dworzec Metropolitalny i Dworzec Kolejowy w Lublinie
Interpelacja w sprawie odznaczenia Medalem 700-lecia Miasta Lublin zawodniczek: Justyny Marciniak i Joanny Lipy
Interpelacja w sprawie budowy elektrowni wodnej na rzece Bystrzycy i wpływu piętrzenia wody na pobliskie tereny
Interpelacja w sprawie uzasadnienia możliwości sfinansowania dodatkowych zadań przyjętych do budżetu na 2018 r. i sfinansowania ich poprzez zwiększenia wpłat z zysków spółek miejskich oraz skutków tych zmian
Interpelacja w sprawie zapewnienia tymczasowych rozwiązań lokalowych dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
Interpelacja w sprawie budowy zatok autobusowych na Hajdowie w Lublinie
Interpelacja w sprawie zasad wydawania i korzystania z wszystkich wydanych kart płatniczych przez urzędników UM Lublin i Radnych Rady Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie możliwości próby zniekształcenia historii naszego miasta Lublina
Interpelacja w sprawie wprowadzenia 15-minutowego biletu za kwotę 2 zł w lubelskiej komunikacji miejskiej
Interpelacja w sprawie rezerwy celowej Rady Dzielnicy Kośminek
Interpelacja w sprawie złej jakości technicznej przyznanego lokalu socjalnego
Interpelacja w sprawie realizacji budowy ulicy Jacka Woronieckiego
Interpelacja w sprawie przywrócenia dostępności dla dzieci rocznika 2002 z Klubu Sportowego "Piątka" Lublin, w Hali Sportowej przy Al.Piłsudskiego 22
Interpelacja w sprawie stanu gospodarowania pustostanami w zasobie mieszkaniowym Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie działań zwalczających smog w mieście Lublin,poprzez podjęcie "Programu Antysmogowego" i zapewnienie na ten cel właściwych środków finansowych w budżecie miasta Lublin na 2018 r.
Interpelacja w sprawie skargi Rady Dzielnicy Czechów Południowy do Prezydenta Miasta Lublin, wystosowanej z powodu dwukrotnego niewywiązywania się podległych mu urzędników ze swoich obowiązków
Interpelacja w sprawie informacji dotyczących stadionu lekkoatletycznego przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie
Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji w lubelskich szkołach
Interpelacja w sprawie zdemontowanych metalowych tablic informacyjnych z Placu Litewskiego
Interpelacja w sprawie wniosku o przyznanie Medalu 700-lecia Miasta Lublin wszystkim Radom Dzielnic
Interpelacja w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Interpelacja w sprawie pisma Stowarzyszenia „Żołnierze Wyklęci”, dotyczącego braku dostatecznej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Interpelacja w sprawie terenów położonych przy ul. Kazimierza Wielkiego
Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Zorza
Interpelacja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego
Interpelacja w sprawie oznakowania ulicy Zygmunta Augusta
Interpelacja w sprawie dostosowania ciągów pieszych dla osób niewidomych przy ul. Koncertowej w okolicy ronda przy Lidlu
Interpelacja w sprawie wsparcia Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie” w zakresie wyjazdu na Międzynarodowy Kongres Federacji Pueri Cantores
Interpelacja w sprawie wsparcia organizacji widowiska symfonicznego „Tryptyk o kanonie nadziei”
Interpelacja w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
Interpelacja w sprawie wykonania dodatkowego wejścia na cmentarz komunalny na Majdanku
Interpelacja w sprawie ustawienia Szopki bożonarodzeniowej na placu przed Ratuszem
Interpelacja w sprawie przyczyn skrócenia zajęć sportowych na lubelskich „Orlikach”
Interpelacja w sprawie stanu własności nieruchomości przy ul. Nałkowskich 114
Interpelacja w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego dla Pani G----- L-------
Interpelacja w sprawie renowacji pomnika nagrobnego Emanuela Grafa
Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Zorza
Interpelacja w sprawie wymiany oprawy oświetleniowej przy ulicy Głębokiej
Interpelacja w sprawie oświetlenia na ulicy Plażowej
Interpelacja w sprawie dodatkowej linii autobusowej w Dzielnicy Hajdów – Zadębie w Lublinie
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia terenu i środków w rejonie ulicy Baśniowej na planowaną inwestycję rekreacyjno-sportową
Interpelacja w sprawie działalności Wydziału Spraw Mieszkaniowych UM Lublin
Interpelacja w sprawie organizacji ruchu podczas przebudowy ulicy Abramowickiej
Interpelacja w sprawie badania natężenia ruchu na ulicy Eugeniusza Romera
Interpelacja w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Misjonarskiej 24
Interpelacja w sprawie rewitalizacji obszaru położonego w obrębie ulic: Piaskowa, Pawia, Wspólna
Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Lotniczej i ul. Droga Męczenników Majdanka
Interpelacja w sprawie uwag do projektu koncepcyjnego przebudowy ulicy Eugeniusza Romera
Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na 2017 r. kwoty 4.989,86 zł przeznaczonej na dokończenie zadania: wykonanie chodnika od przystanku autobusowego „Dożynkowa 03” do ulicy Sekutowicza
Interpelacja w sprawie opracowania i wdrożenia w szkołach programu edukacyjnego związanego z cyberprzemocą względem dzieci i młodzieży
Interpelacja w sprawie wyróżnienia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina
Interpelacja w sprawie instalacji dwóch progów zwalniających na ulicy Altanowej
Interpelacja w sprawie układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Elektryczna – Startowa – Garbarska - Długa
Interpelacja w sprawie odznaczenia Medalem 700-lecia Miasta Lublin klubu żużlowego Speed Car Motor Lublin
Interpelacja w sprawie budowy nowej stacji paliw przy ul. Jana Pawła II (w związku z pojawiającym się artykułami prasowymi w tej sprawie)
Interpelacja w sprawie realizacji w budżecie na rok 2018 r. wniosków Rad Dzielnic: Czuby Północne, Czuby Południowe i Węglin Południowy
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wsparcie lubelskiej drużyny żużlowej Speed Car Motor Lublin
Interpelacja w sprawie kampanii outdoorowej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Interpelacja w sprawie zwiększenia środków na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krańcowej, Dulęby i Elektrycznej
Interpelacja w sprawie montażu spowalniaczy ruchu na ul. Bpa M. Fulmana
Interpelacja w sprawie dostępu służb komunalnych do śmietnika Wspólnot Mieszkańców przy ul. Woronieckiego 3A i 5A
Interpelacja w sprawie środków finansowych na działalność Klubu Sportowego Lublinianka
Interpelacja w sprawie niekorzystnych rozwiązań komunikacyjnych dla mieszkańców ulic Jaśminowej i Podchorążych
Interpelacja (kolejna) w sprawie poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina”
Interpelacja w sprawie skutków ekonomicznych proponowanych zmian w taryfach opłat za komunikację zbiorową
Interpelacja w sprawie udostępnienia informacji z zakresu edukacji
Interpelacja w sprawie budowy myjni samochodowej przy ul. Władysława Jagiełły
Interpelacja w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Lublin na rok 2018 wymienionych w niej zadań
Interpelacja w sprawie objęcia Programem Rewitalizacji Górek Czechowskich w świetle istniejącego problemu zagrożenia dla Lublina "SMOGIEM"
Interpelacja w sprawie lokalizacji nowej stacji roweru miejskiego.
Interpelacja w sprawie przystąpienia do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego w południowej części Lublina
Interpelacja w sprawie pisma Rady Kultury Przestrzeni dotyczącego tzw. Płotko-Reklam
Interpelacja w sprawie działań remontowo-inwestycyjnych na terenie Zalewu Zemborzyckiego
Interpelacja w sprawie braku możliwości przejazdu przez ul. Stary Gaj od ul. Janowskiej do ul. Lipskiej
Interpelacja w sprawie utworzenia przejścia przez tory kolejowe Lublin - Stalowa Wola na wysokości posesji Janowska 57a - słupek kolejowy nr 38
Interpelacja w sprawie taboru MPK
Interpelacja w sprawie wydatkowania środków finansowych na konserwację i naprawy budynków mieszkalnych w zasobach ZNK
Interpelacja w sprawie pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z lokalem użytkowym zlokalizowanym przy ul. Lwowskiej 12, w którym realizuje swoje cele statutowe lubelski Hufiec ZHP
Interpelacja w sprawie inwestycji przy skrzyżowaniu ulic: Startowej oraz Elektrycznej
Interpelacja w sprawie montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Ludowej i Ponikwoda
Interpelacja w sprawie drakońskich podwyżek opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ulicy Spadochroniarzy
Interpelacja w sprawie wyróżnienia Hospicjum Dobrego Samarytanina
Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Wspólnej
Interpelacja w sprawie poprawy komunikacji pomiędzy ulicami Nałęczowską i Wojciechowską
Interpelacja w sprawie braku zasadności włączenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego do tworzonego Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
Interpelacja w sprawie wyróżnienia dyrekcji Gimnazjum nr 15 (obecnie Szkoły Podstawowej nr 15)
Interpelacja w sprawie ignorowania przepisów prawa w odniesieniu do mieszkańców ulicy Zdrojowej
Interpelacja w sprawie funkcjonowania Lubelskiego Roweru Miejskiego
Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dla Hospicjum Dobrego Samarytanina
Interpelacja w sprawie wprowadzenia darmowych przejazdów środkami miejskiego transportu dla dzieci szkół podstawowych
Interpelacja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Września i Aleksandra Zelwerowicza
Interpelacja w sprawie przeznaczenia terenu przy ul. Kosmonautów 53a oraz ul. Sulisławickiej 7
Interpelacja w sprawie promocji obchodów "700-lecia Lublina"
Interpelacja w sprawie prac porządkowych w dolinie rzeki Czerniejówki
Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację dotyczącą boiska przy ulicy Altanowej
Interpelacja w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki
Interpelacja w sprawie renowacji muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim
Interpelacja w sprawie budowy ulicy Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reya
Interpelacja w sprawie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa ulicy Samsonowicza
Interpelacja (zapytanie) w sprawie wiaty przystankowej na ulicy Sikorskiego
Interpelacja (zapytanie) w sprawie efektów i skuteczności metody odłowu dzików
Interpelacja w sprawie dostosowania cyklu zmiany świateł na skrzyżowaniu Poligonowa-Willowa-Ducha
Interpelacja w sprawie akcji zwalczania komarów na wybranych terenach doliny rzeki Bystrzycy
Interpelacja w sprawie przekazania opracowania układu komunikacyjnego zaproponowanego przez Firmę TransEko
Interpelacja w sprawie odbioru robót budowlanych przy realizacji budowy dróg: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej
Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Ignacego Domeyki
Interpelacja w sprawie budowy drogi Emilii i Karola Wojtyłów
Interpelacja w sprawie dostępności do miejsc przedszkolnych na terenie dzielnicy Dziesiąta
Interpelacja w sprawie montażu piłkochwytów w pobliżu boiska do piłki nożnej przy ulicy Krężnickiej
Interpelacja w sprawie myjni samochodowej przy ulicy Ignacego Domeyki
Interpelacja w sprawie realizacji programu 700 drzew na 700-lecie Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie realizacji projektu budowy ul. Bliskiej
Interpelacja w sprawie opracowania dokumentacji budowy ul. Głównej
Interpelacja w sprawie budowy ulic: Milczan i Bużan w ramach inicjatywy lokalnej
Interpelacja w sprawie dokończenia budowy ul. Strumykowej
Interpelacja w sprawie uporządkowania terenu sportowego w Dzielnicy Szerokie
Interpelacja w sprawie zatok autobusowych z przystankami na żądanie przy ul. Nałęczowskiej
Interpelacja w sprawie terminu oddania biblioteki w Dzielnicy Szerokie
Interpelacja w sprawie uruchomienia w Lublinie smsowego systemu ostrzegania alarmowego
Interpelacja w sprawie wprowadzenia przez miasto Lublin ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami państwa
Interpelacja w sprawie odstąpienia od realizacji dużego projektu Budżetu Obywatelskiego dotyczącego infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr 12
Interpelacja w sprawie renowacji boiska przy ulicy Altanowej na osiedlu Botanik
Interpelacja w sprawie postępowań przed sądem pracy w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta
Interpelacja w sprawie przebudowy ul. Samsonowicza
Interpelacja w sprawie nawożenia ziemi na działkę nr 26/2, arkusz 6, obręb 20
Inerpelacja w sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Wspólnej
Interpelacja w sprawie realizacji wniosku zawartego w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27.04.2017 ws. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok
Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczących funkcjonowania Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie przyczyn zamieszczenia przez RIO w uchwale opiniującej wykonanie budżetu Lublina za 2016 rok uwagi dotyczącej zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin
Interpelacja w sprawie zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin za 2016 rok, w wysokości ok. 240 milionów złotych, płatnych z budżetu miasta na 2017 rok
Interpelacja w sprawie deklaracji dot. przyjmowania imigrantów
Interpelacja w sprawie usunięcia szkód na drodze prywatnej, powstałych podczas budowy ulicy Poligonowej
Interpelacja w sprawie uroczystości nadania nazwy skwerowi imienia Majora Leonarda Zub-Zdanowicza
Interpelacja w sprawie opracowania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Diamentowa, Zemborzycka, Franciszka Uhorczaka i Jana Samsonowicza
Interpelacja w sprawie przywrócenia autobusu linii nr 5 mieszkańcom Sławinka
Interpelacja w sprawie „podpisania przez Prezydenta Krzysztofa Żuka deklaracji o przyjmowaniu tzw. imigrantów”
Interpelacja w sprawie: „Kogo słucha i w czyim interesie działa prezydent Lublina Krzysztof Żuk, podpisując deklarację w sprawie migrantów?”
Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi Aleksandra Świętochowskiego destruktem bitumicznym
Interpelacja w sprawie wykonania remontu pomieszczeń biurowych i korytarz w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Interpelacja w sprawie konsultacji społecznych w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Lublina dla Dzielnicy Zemborzyce
Interpelacja w sprawie poprawy estetyki budynku Astorii
Interpelacja w sprawie przyczyn i skutków ponownego unieważnienia przez ZDM w Lublinie przetargu na rozbudowę systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie finansowanego w ramach ZIT
Interpelacja w sprawie remontu ulicy Wspólnej
Interpelacja w sprawie urządzenia boiska osiedlowego przy skrzyżowaniu ulic Wspólna – Pawia – Piaskowa
Interpelacja w sprawie kosztów dostosowania szkół do reformy oświaty
Interpelacja w sprawie Lotto Poland Bike Marathon
Interpelacja w sprawie uporządkowania i zagospodarowania nieruchomości na skrzyżowaniu ulic: Wspólna – Pawia – Piaskowa
Interpelacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ulicy Jana Samsonowicza
Interpelacja w sprawie uprzątnięcia pasa drogowego przyszłej ulicy Franciszka Uhorczaka
Interpelacja w sprawie programu „Mieszkanie plus”
Interpelacja w sprawie dofinansowania Lubelskiego Klubu Sportowego Speed Car Motor Lublin
Interpelacja w sprawie ewentualnych planów przyjmowania imigrantów przez miasto Lublin
Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w pracownię fizyczno-chemiczną
Interpelacja w sprawie odpowiedzi na zapytanie wniesione podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków w dniu 29 marca 2017 r. dot. udostępnienia informacji publicznej nt. zawartej umowy wynajmu lokalu lub pracowni będących własnością miasta Lublin
Interpelacja w sprawie braku alternatywy komunikacyjnej na osiedlu Botanik w sytuacji awaryjnej
Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Droga Męczenników Majdanka
Interpelacja w sprawie rozbudowy monitoringu miejskiego w Dzielnicy Kalinowszczyzna
Interpelacja w sprawie udostępnienia terenu na potrzeby harcerzy i skautów
Interpelacja w sprawie lokalizacji skweru i miejskiego placu zabaw na terenie „Zielonego Osiedla”
Interpelacja w sprawie problemów i obaw mieszkańców związanych z faktem zawalenia się kamienicy przy ulicy Lubartowskiej
Interpelacja w sprawie możliwości wybudowania schodów skracających drogę z dolnej Jagiellońskiej do górnej Jagiellońskiej
Interpelacja w sprawie środków pieniężnych dla klubu żużlowego Speed Car Motor Lublin
Interpelacja w sprawie budowy kładki dla pieszych na rzece Bystrzycy w rejonie stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich
Interpelacja w sprawie wycięcia chorych drzew przy ul. Pszczelej w Lublinie (obok cmentarza)
Interpelacja w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji położonych na nieruchomościach w okolicach ulicy Władysława Olechnowicza
Interpelacja w sprawie przeznaczenia w budżecie Miasta Lublin środków na zatrudnienie osoby przeprowadzającej uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 przez przejście na ulicy Romera
Interpelacja w sprawie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na ulicy Romera
Interpelacja w sprawie zakupu pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 29, położonej przy ul. Wajdeloty 1
przydzielenia do wyłącznego użytkowania przez Radę Dzielnicy Głusk lokalu w budynku przy ulicy Głuskiej 138
Interpelacja w sprawie dodatkowego oznaczenia przejścia dla pieszych przy ul. Romera
Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej właściwym dla Urzędu Miasta Lublin (również) pełnej osnowy aktów normatywnych, tj. tekstów ujednoliconych aktów prawa miejscowego podejmowanych przez Radę Miasta Lublin, które były nowelizowane (zmieniane)
Interpelacja w sprawie wykonania chodnika wzdłuż ul. Osmolickiej na odcinku od końca lasu Dąbrowa do skrzyżowania z ulicą prowadzącą do Mętowa
Interpelacja w sprawie remontu i termomodernizacji budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125
Interpelacja w sprawie bezpłatnych miejsc parkingowych dla Honorowych Dawców Krwi na ul. Ogrodowej w Lublinie
Interpelacja w sprawie ograniczenia możliwości parkowania w rejonie ulicy Altanowej 5 w Lublinie
Interpelacja w sprawie poprawy warunków podróży lubelską komunikacją miejską
Interpelacja w sprawie udzielenia informacji z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Sportu
Interpelacja w sprawie publicznego eksponowania na billboardach treści o charakterze demoralizującym
Interpelacja w sprawie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego nr 6 w Lublinie
Interpelacja w sprawie problemu związanego z rozrastającą się populacją dzików na terenie miasta Lublin
Interpelacja w sprawie wyjaśnienia sytuacji powstania u zbiegu ul. Janowskiej i Rąblowskiej bazy kontenerowej, utwardzonej nawierzchni terenu tłuczniem budowlanym i prowadzeniem robót instalacyjno-budowlanych
Interpelacja w sprawie trudności wyjazdu z ul. Gęsiej na ul. Jana Pawła II w kierunku miasta
Interpelacja w sprawie wykupu lokali mieszkalnych przy ulicy Wyżynnej 16
Interpelacja w sprawie remontu wjazdu na parking przy stacji PKP w Zemborzycach
Interpelacja w sprawie rozbudowy i modernizacji drobnej infrastruktury sportowej na terenie dzielnicy Wrotków i Zemborzyce
Interpelacja w sprawie wykazu nieruchomości należących do Gminy Lublin zagrożonych zwrotami
Interpelacja w sprawie prac porządkowych na ulicy Władysława Olechnowicza
Interpelacja w sprawie próby likwidacji przejazdu kolejowego w rejonie ul. Ptasiej 45 i Marzanny w Zemborzycach (na 10,441 km trasy Lublin-Rozwadów)
Interpelacja w sprawie możliwości wykonania chodnika wzdłuż ulicy Nałkowskich
Interpelacja w sprawie blokowania chodnika na ulicy Okopowej
Interpelacja w sprawie przygotowań do otwarcia sezonu na "Słonecznym Wrotkowie"
Interpelacja w sprawie lokalizacji myjni samochodowej przy ulicy Ignacego Domeyki
Interpelacja w sprawie remontu chodników oraz nawierzchni ul. Arnsztajnowej
Interpelacja w sprawie dokończenia remontu ul. Lipińskiego
Interpelacja w sprawie zakresu i terminu przebudowy ul. Samsonowicza
Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ulicy Jana Sawy (budowa przejścia wyniesionego)
Interpelacja w sprawie wydzierżawienia działki z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla mieszkańców bloku przy ul. Dunikowskiego 17
Interpelacja w sprawie utrzymania porządku w Miejscu Pamięci Narodowej
Interpelacja w sprawie zainstalowania świateł na skrzyżowaniu ul. Elsnera i ul. Żywnego
Interpelacja w sprawie wykonania zatok przystankowych w ul. Krężnickiej przy OW „Marina” oraz bezpiecznych do nich dojść i przejścia przez ulicę
Interpelacja w sprawie przeprowadzenia plebiscytu na sportowca, drużynę i trenera 700-lecia Lublina
Interpelacja w sprawie budowy odcinka chodnika wzdłuż remontowanej ul. Krężnickiej od ul. Zagajnikowej do przystanku komunikacji miejskiej przy OW „Marina”
Interpelacja w sprawie budowy oświetlenia ulicy Stary Gaj
Interpelacja w sprawie oczyszczenia rzeki Bystrzycy z elementów żeliwnych i betonowych oraz gruzu w granicach Lublina
Interpelacja w sprawie wznowienia działań i podjęcia rozmów z PKP w celu przywrócenia przejazdu kolejowego w ul. Zagajnikowej
Interpelacja w sprawie remontu ul. Kruczkowskiego
Interpelacja w sprawie remontu ul. Kunickiego od ul. Zemborzyckiej do ul. Tuwima i ul. Staffa
Interpelacja w sprawie budowy ciągu pieszego na przedłużeniu ul. Parczewskiej do ścieżki rowerowej nad Bystrzycą oraz dokończenia oświetlenia ul. Parczewskiej
Interpelacja w sparwie informacji o procedurze obliczania głosów do Budżetu Obywatelskiego
Interpelacja w sprawie organizacji ruchu
Interpelacja w sprawie montażu dodatkowej latarni na ulicy Plażowej
Interpelacja w sprawie zakazu parkowania na chodniku przy ulicy Lipińskiego 17A
Interpelacja w sprawie ogłoszenia w mediach oraz zmiany terminu i miejsca konsultacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023
Interpelacja w sprawie remontu muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim
Interpelacja w sprawie zapewnienia dojścia mieszkańcom ulic: Zagajnikowej i Ziołowej
Interpelacja w sprawie niepotwierdzonych informacji o wycince drzew w strefie ESOCH w rejonie Górek Czechowskich
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania uciążliwego fetoru pochodzącego ze składowiska odpadów mokrych przy ul. Metalurgicznej oraz oczyszczalni ścieków przy ul. Łagiewnickiej
Interpelacja w sprawie kompleksowego remontu ulicy Młodej Polski wraz z chodnikami
Interpelacja w sprawie projektu rewitalizacji i zagospodarowania doliny Bystrzycy
Interpelacja w sprawie zamiaru rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Paśnikowskiego i Romanowskiego – dzielnica Konstantynów
Interpelacja w sprawie realizacji zadania - budowa ulicy Sławinek
Interpelacja w sprawie remontu ulic: Szymańskiego i Nowickiego
Interpelacja w sprawie zachowania porządku i czystości
Interpelacja w sprawie zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy
Interpelacja w sprawie wykorzystania destruktu asfaltowego, odzyskanego podczas remontu ul. Krężnickiej, na poprawę stanu technicznego dróg osiedlowych w Dzielnicy Zemborzyce
Interpelacja w sprawie możliwości wykonania miejsc parkingowych
Interpelacja w sprawie utworzenia przejść dla pieszych przy ulicy Wyzwolenia
Interpelacja w sprawie oświetlenia pętli autobusowej przy ul. Kruczkowskiego
Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Kunickiego oraz ul. Reja
Interpelacja w sprawie wyjaśnienia okoliczności eksmisji i ewentualnej pomocy dla rodziny zamieszkującej lokal przy ulicy Peowiaków
Interpelacja w sprawie przeznaczenia w budżecie miasta środków na zaprojektowanie i dokończenie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej (Dzielnica Zemborzyce)
Interpelacja w sprawie remontu mostu na Czerniejówce w ul. Pawiej i przywrócenia kursowania linii nr 3 do poprzedniej trasy
Interpelacja w sprawie utworzenia Biura Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Dziesiąta
Interpelacja w sprawie budowy miejsc parkingowych w rejonie ulicy Domeyki 8
Interpelacja w sprawie utworzenia Miejskiego Muzeum Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni ul. Zadębie w Lublinie
Interpelacja w sprawie przeprowadzenia wiosennych porządków na terenie wąwozu i skarpy przy ul. Kiwerskiego przy osiedlu „Trzydziestolecia” w Lublinie
Interpelacja w sprawie dodatkowej linii autobusowej w Dzielnicy Hajdów-Zadębie w Lublinie
Interpelacja w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Dzielnicy Zemborzyce
Interpelacja w sprawie pozimowego sprzątania chodników i ulic Lublina
Interpelacja w sprawie pomocy mieszkańcom nieruchomości przy ulicy Peowiaków
Interpelacja w sprawie powtarzających się ciągle prób zasypywania terenu tzw. Górek Czechowskich przez firmę przebudowującą skrzyżowanie Ducha, Sikorskiego, Solidarności
Interpelacja w sprawie problemów Gimnazjum nr 9 im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
Interpelacja w sprawie rozważenia decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej, w związku z utrzymującym się wysokim stopniem zanieczyszczenia powietrza, w okresie wysokich stężeń substancji szkodliwych w powietrzu
Interpelacja w sprawie utworzenia nowych miejsc parkingowych na Czechowie Południowym
Interpelacja w sprawie konieczności zapewnienia mieszkańcom ulic: Jaśminowej i Podchorążych możliwości wjazdu na ich posesje
Interpelacja w sprawie ekranów akustycznych zamontowanych przy al. Solidarności na wysokości „dolnej” ul. Jagiellońskiej (na odcinku od al. Warszawskiej w stronę skrzyżowania al. Solidarności i ul. Sikorskiego i Generała Ducha)
Interpelacja w sprawie usuwania azbestu w 2017 roku
Interpelacja w sprawie koniecznej walki miasta ze smogiem
Interpelacja w sprawie koniecznych remontów chodników, schodów i dróg dojazdowych na osiedlu Czechów Południowy
Interpelacja w sprawie poprawki do uchwały nr 485/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 R. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina”
Interpelacja w sprawie boisk sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży w dzielnicy Czechów i Sławin
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji (tzw. smogu) na terenie miasta Lublin
Interpelacja w sprawie sprzedaży i przeznaczenia terenu po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
Interpelacja w sprawie postulatów zgłaszanych przez mieszkańców ulicy Arnsztajnowej i ich sąsiadów
Interpelacja w sprawie możliwości przedłużenia trasy linii autobusowej nr 10
Interpelacja (ponowna) w sprawie windy w lubelskim Ratuszu
Interpelacja w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Lublin oraz Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lublin do 2032 r.
Interpelacja w sprawie kolejnych watah dzików
Interpelacja w sprawie wydanych ekspertyz prawnych w związku z wnioskiem CBA, jak i Wojewody Lubelskiego zarzucającego Prezydentowi Miasta Lublin złamanie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679)
Interpelacja w sprawie niepokojących informacji o nieprawidłowościach podczas obrad Rady Dzielnicy Rury
Interpelacja w sprawie dzików w rejonie ulic: Koncertowej, Halickiego i Zelwerowicza
Interpelacja w sprawie obywatelskich wniosków i skarg dotyczących kwestii związanych z opracowywanym mpzp rejonu Podzamcze
Interpelacja w sprawie robót drogowo-budowlanych na ulicy Głowackiego
Interpelacja w sprawie wykonania remontu niewielkiego odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej znajdującej się na terenie Przedszkola nr 77 w Lublinie przy ulicy Radości
Interpelacja w sprawie termomodernizacji Bursy Szkolnej nr 1
Interpelacja w sprawie prośby o dofinansowanie inwestycji w MSP „Paderewski”
Interpelacja w sprawie pisma Rady Dzielnicy Czuby Północne, które wpłynęło dnia 4 listopada 2016 roku, dotyczące uchwały Rady Miasta Lublin nr 485/XVIII/2016
Interpelacja w sprawie montażu luster na niebezpiecznych skrzyżowaniach ulic: Dworskiej i Ponikwoda, ulic: Ludowej i Ponikwoda oraz ulic: Narcyzowej i Brzozowej
Interpelacja w sprawie montażu wiat przystankowych przy ulicy Pliszczyńskiej – Rudnik PKP
Interpelacja w sprawie wymiany i uzupełnienia tabliczek informacyjnych z nazwą dzielnicy i nazwami ulic w Dzielnicy Ponikwoda
Interpelacja w sprawie „udzielenia odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące naruszenia przez Prezydenta Lublina ustawy antykorupcyjnej”
Interpelacja w sprawie przywrócenia ciepłej wody w prysznicach obiektu H2O przy Al. Zygmuntowskich
Interpelacja w sprawie utwardzenia części ulicy Firlejowskiej
Interpelacja w sprawie przebudowy Ronda Lubelskiego Lipca 80
Interpelacja w sprawie organizacji ruchu na ulicy 1 Maja w Lublinie
Interpelacja w sprawie wykonania dodatkowego dojazdu oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 30
Interpelacja w sprawie bezpośredniego dojazdu komunikacją miejską mieszkańców rejonu ul. Janowskiej do Wrotkowa
Interpelacja w sprawie postawienia znaku zakazu postoju na ul. Słomkowskiego
Interpelacja w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na terenie miasta Lublina, uwzględniając funkcjonującą obwodnicę miasta
Interpelacja w sprawie zmiany oznakowania na fragmencie al. Wincentego Witosa
Interpelacja w sprawie aneksu do interpelacji w sprawie wniosków budżetowych złożonych przez radnych z Klubu Prawo i Sprawiedliwość do projektu budżetu Miasta Lublin na 2017 rok
Interpelacja w sprawie ustawienia na Placu Litewskim, w miejsce przeznaczonej do wycinki topoli czarnej – tzw. „Baobabu”, Flagi Narodowej RP
Interpelacja w sprawie „Programu Lokatorskiej restrukturyzacji zadłużeń mieszkańców lokali komunalnych”
Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Gazowej w Lublinie
Interpelacja w sprawie odśnieżania i poprawy stanu nawierzchni ulicy Makowej
Interpelacja w sprawie wydatków lubelskich spółek komunalnych na reklamę
Interpelacja (ponowna) w sprawie służbowych kart płatniczych
Interpelacja w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Interpelacja w sprawie inicjatywy uchwałodawczej radnych oraz grupy mieszkańców
Interpelacja w sprawie poprawy wizerunku centrum miasta, poprzez naprawę chodników
Interpelacja w sprawie wyegzekwowania właściwych standardów od firmy budującej skrzyżowanie Sikorskiego – Ducha – Solidarności
Interpelacja w sprawie przywrócenia pierwszej kategorii odśnieżania dla końcowego odcinka ulicy Poligonowej
Interpelacja w sprawie wsparcia organizacyjnego finału XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej
Interpelacja w sprawie działań punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Lublinie w 2016 r.
Interpelacja w sprawie wsparcia Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek
Interpelacja w sprawie windy w lubelskim Ratuszu
Interpelacja w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Stanisławowi Leszczyńskiemu
2) Interpelacja dotycząca uwag w związku z udzieloną odpowiedzią na interpelację w sprawie "organizacji imprez sportowych na stadionie Arena Lublin"
1) Interpelacja w sprawie organizacji imprez sportowych na stadionie Arena Lublin
2) Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację dotyczącą wykonania uchwały nr 139/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tymiankowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania
1) Interpelacja w sprawie wykonania uchwały nr 139/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tymiankowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania
Interpelacja w sprawie demontażu budki portiera przy Domu Kultury Kolejarza
Interpelacja w sprawie wniosków budżetowych złożonych przez Radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości do projektu budżetu Miasta Lublin na 2017 rok
Interpelacja w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu ulicy Unii Lubelskiej i Ogródków Działkowych „Podzamcze”
Interpelacja w sprawie nowej lokalizacji stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego
Interpelacja w sprawie wymiany wiaty przystankowej w dzielnicy Abramowice
Interpelacja w sprawie uwag, sugestii i protestów przedstawicieli ROD do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Podzamcza
Interpelacja w sprawie przyszłości ogródków działkowych przy al. Unii Lubelskiej
Interpelacja w sprawie inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Interpelacja w sprawie remontu boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz odświeżenia (pomalowania, wycyklinowania) sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 22 będącej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
Interpelacja w sprawie dofinansowania sekcji żużlowej KM Cross
Interpelacja w sprawie braku informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego
Interpelacja w sprawie remontu jezdni na ul. Władysława Jagiełły
Interpelacja w sprawie remontu jezdni na ul. Jaskółczej
Interpelacja w sprawie budowy targowiska na osiedlu Jagiellońskim
Interpelacja w sprawie remontu jezdni na ul. Grenadierów
Interpelacja w sprawie przebudowy ul. Kalinowszczyzna
Interpelacja w sprawie budowy odcinka jezdni na ul. Królowej Bony
Interpelacja w sprawie uruchomienia komunikacji autobusowej MPK na ul. Trześniowskiej
Interpelacja w sprawie remontu jezdni na ul. Królowej Jadwigi
Interpelacja w sprawie remontu i malowania budynku socjalnego przy ul. Mełgiewskiej
Interpelacja w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucyny Herc na ulicę Leonarda Zub-Zdanowicza
Interpelacja w sprawie remontu przejazdu kolejowego w ciągu ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Zemborzyckiej 59C (obok Panoramy)
Interpelacja w sprawie służbowych kart płatniczych
Interpelacja w sprawie dostosowania Trybunału Koronnego dla osób niepełnosprawnych
Interpelacja w sprawie umieszczenia w budżecie miasta na rok 2017 zadań remontowo-budowlanych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6
Interpelacja w sprawie organizacji Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie
Interpelacja w sprawie monitoringu wizyjnego w lubelskich żłobkach
Interpelacja w sprawie regulaminu pracy miejskich żłobków i sposobu jego stosowania
Interpelacja w sprawie postępów w pracach nad stworzeniem grzebowiska dla zwierząt
Interpelacja w sprawie propozycji lokalizacji tegorocznej szopki bożonarodzeniowej przy Ratuszu
Interpelacja w sprawie używania herbu Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie realizacji projektu budżetu obywatelskiego M-149 „Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta”
Interpelacja w sprawie przyspieszenia prac w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek przeznaczonych na przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie
Interpelacja w sprawie cmentarza przy ul. Unickiej
Interpelacja w sprawie remontów ulic: Lubartowskiej i Cyruliczej oraz stanu bezpieczeństwa mieszkańców tego rejonu Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie Modelowej Rewitalizacji Miasta pod nazwą „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej…”
Interpelacja w sprawie niezrealizowania zadania pod nazwą „budowa parkingu przy ulicy Szarych Szeregów”
Interpelacja w sprawie problemów mieszkańców nieruchomości Samsonowicza 65
Interpelacja w sprawie zwiększenia częstotliwości kontroli ruchu drogowego na ul. Krężnickiej i zakazu wjazdu pojazdów powyżej 8 ton
Interpelacja w sprawie budowy meijsc parkingowych w rejonie ul. Domeyki 8
Interpelacja w sprawie remontu ulicy Krężnickiej
Interpelacja w sprawie przyszłości Gimnazjum nr 15 i planów inwestycyjnych (budowa hali sportowej)
Interpelacja w sprawie realizacji zadania – przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania – budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Krańcowej
Interpelacja w sprawie realizacji zadania – przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania – budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera obok Szkoły Podstawowej nr 32 oraz wzdłuż ul. Kosmonautów
Interpelacja w sprawie utwardzenia placu zlokalizowanego przy ulicy Droga Męczenników Majdanka 53 (działka miejska wykorzystywana na parking osiedlowy)
Interpelacja w sprawie zezwolenia na wjazd autokarów szkolnych w obrębie osiedla „Skarpa”
Interpelacja w sprawie regulacji postoju samochodów przed Przedszkolem nr 5
Interpelacja w sprawie wsparcia działalności Klubu Sportowego Bronowice
Interpelacja w sprawie modernizacji skrzyżowania ulic: Diamentowa – Wrotkowska, zwanego „Rondem bł. ks. Władysława Gorala”
Interpelacja w sprawie zamontowania toalet przy wąwozie na Czubach pomiędzy osiedlami Widok I i Widok II
Interpelacja w sprawie modernizacji skrzyżowania ul. Diamentowa – ul. Krochmalna pod nazwą „Rondo represjonowanych żołnierzy górników”
Interpelacja w sprawie informacji na temat wykonania uchwał Rady Miasta Lublin w bieżącej kadencji Rady
Interpelacja w sprawie informacji o zrealizowanych wyjazdach służbowych radnych RM Lublin w bieżącej kadencji Rady
Interpelacja w sprawie informacji dot. przystąpienia miasta Lublin do programu Mieszkanie Plus
Interpelacja w sprawie likwidacji miejsc postojowych przy ul. Radości w związku z budową ogrodzenia wokół Przedszkola nr 77
Interpelacja w sprawie dostępności dzieci i młodzieży zrzeszonej w UKS LTH Lublin do wybranych obiektów sportowych
Interpelacja w sprawie terenów na inwestycje w ramach programu rządowego „Mieszkanie plus”
Interpelacja w sprawie zmiany zasad wjazdu taksówek osobowych na teren Starego Miasta w Lublinie
Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania postawione przez Centrum Monitoringu Sportu
Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych działań na rzecz ochrony środowiska w południowej części dzielnicy Głusk
Interpelacja w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie domniemanej inwestycji deweloperskiej na ulicy Bema
Interpelacja w sprawie podjęcia działań kompleksowych regulacji dotyczących ograniczeń tonażowych na lubelskich drogach – zakaz wjazdu tirów do miasta (dot. odpowiedzi na interpelację z dnia 6 września 2016 r.)
Interpelacja w sprawie zuchwałych zachowań watah dzików przy ulicy Poligonowej
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia procedury rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o numerach 15/1 i 15/5 przy ul. Kustronia w Lublinie ze spółdzielnią „Motor”
Interpelacja w sprawie klubu piłkarskiego i spółki Motor Lublin
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Zana w rejonie ulic: Wallenroda i Juranda
Interpelacja w sprawie zmiany trasy autobusu komunikacji miejskiej linii nr 19
Interpelacja w sprawie lokalizacji stacji roweru miejskiego w dzielnicy Głusk
Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Czwartaków
Interpelacja w sprawie utworzenia wydolnego i spójnego systemu komunikacyjnego kwartału pomiędzy Gen. Ducha, Północną, Willową i Sławinek
Interpelacja w sprawie zapewnienia dostępu do drogi publicznej mieszkańcom Wspólnot Mieszkaniowych ul. Samsonowicza 3, 27, 37 i Nałkowskich 84 w dzielnicy Wrotków
Interpelacja w sprawie braku dojazdu mieszkańców do bloku przy ul. Nałkowskich 84
Interpelacja w sprawie budowy spopielarni zwłok przy ulicy Głuskiej 254 w Lublinie
Interpelacja w sprawie Miejskiego Architekta Zieleni
Interpelacja w sprawie osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin oraz jednostkach organizacyjnych gminy i spółkach handlowych, których udziałowcem bądź akcjonariuszem jest gmina Lublin
Interpelacja w sprawie zasadności odstąpienia od budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Drogi Męczenników Majdanka z ul. Startową
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa oraz porządku przy ul. K. Jagiellończyka
Interpelacja w sprawie zaproszenia na wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Budżetowej Rady Miasta Lublin podmioty i strony zainteresowane dobrem klubu Motor S.A.
Interpelacja w sprawie wydłużenia linii autobusu nr 47 o końcowy odcinek ulicy Poligonowej
Interpelacja w sprawie regulacji ruchu rowerowego na obszarze Placu Litewskiego
Interpelacja w sprawie budynku przy ulicy Hipotecznej 4
Interpelacja w sprawie budowy przedłużenia ul. Garbarskiej
Interpelacja w sprawie przebudowy ul. Radzyńskiej
Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy W. Z. Nałkowskich (odcinek E. Romera – Żeglarska)
Interpelacja w sprawie wyjazdów zagranicznych radnych
Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji Budżetu Obywatelskiego – „SYGNAŁ od nowa”
Interpelacja w sprawie realizacji umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych
Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji – budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Zana w rejonie ulic: Wallenroda i Juranda
Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa przy ulicy Spadochroniarzy
Interpelacja w sprawie usunięcia znaku zakazu postoju przy ulicy Henryka Wolińskiego
Interpelacja w sprawie utworzenia miejsc parkingowych dla mieszkańców wspólnot mieszkaniowych Radzyńska 22 i Lipińskiego 27 na Czechowie Południowym
Interpelacja w sprawie postulatów i propozycji mieszkańców korzystających z ulicy Radzyńskiej oraz osób reprezentujących instytucje usytuowane przy tej ulicy
Interpelacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w budżecie miasta Lublin
Interpelacja w sprawie renowacji obiektów sportowych KS Lublinianka przy ulicy Leszczyńskiego
Interpelacja w sprawie remontu łazienek w Przedszkolu nr 19
Interpelacja w sprawie planów przebudowy Al. Racławickich
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy przejezdności al. Tysiąclecia i al. Solidarności
Interpelacja w sprawie przygotowań do obchodów 700-lecia Lublina
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta w roku 2016 środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego
Interpelacja w sprawie udzielenia informacji o stopniu zaawansowania prac zmierzających do przebudowy ul. Kalinowszczyzna
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta środków finansowych na budowę odcinka drogi przy ul. K. Jagiellończyka
Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczących Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2014-2020
Interpelacja w sprawie ilości miejsc parkingowych na osiedlu przy ul. Szafirowej w Lublinie
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ruchu kołowego i poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie Starego Miasta
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do oczyszczenia kanalizacji deszczowych
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do kontroli funkcjonowania Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie
Interpelacja w sprawie budowy cmentarza komunalnego przy ulicy Poligonowej
Interpelacja w sprawie przystanku autobusowego Park Akademicki 03 przy ul. Głębokiej
Interpelacja w sprawie chodnika pomiędzy ul. Herbową a ul. Kawaleryjską
Interpelacja w sprawie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego równoległego do ulicy Poligonowej
Interpelacja (ponowna) w sprawie restauracji boiska przy ul. Altanowej
Interpelacja w sprawie budowy targowiska na ulicy Ruskiej
Interpelacja w sprawie postulatów inwestycyjnych mieszkańców ulicy Poligonowej
Interpelacja w sprawie budowy parkingu dla mieszkańców bloków przy ulicy Skautów
interpelacja w sprawie przywrócenia linii nr 54 w okresie wakacyjnym
Interpelacja w sprawie szczegółowego przeglądu stanu drzew przy ul. Nałęczowskiej
Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dla Klubu Sportowego Lublinianka
Interpelacja w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Radości
Interpelacja w sprawie Dzielnicowego Domu Kultury w dzielnicy Głusk
Interpelacja w sprawie inwestycji w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
Interpelacja w sprawie szkoleń dla członków rad dzielnic
Interpelacja w sprawie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Krańcowej z ulicami Elektryczną i Dulęby
Interpelacja w sprawie przywrócenia dojazdu komunikacją miejską do Ośrodka Wypoczynkowego „Dąbrowa” oraz Ogródków Działkowych „Dąbrowa: przy ulicy Osmolickiej
Interpelacja w sprawie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Boya-Żeleńskiego (od skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja)
Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Tetmajera oraz ulicy Kosmonautów
Interpelacja w sprawie planów rewitalizacji Ośrodka Marina
Interpelacja w sprawie udzielenia informacji o aktualnie prowadzonych pracach nad mpzp miasta Lublin – część VIG (południowo-zachodnia) Głusk-Abramowice
Interpelacja w sprawie budowy brakującego fragmentu ulicy Kazimierza Jagiellończyka
Interpelacja w sprawie budowy krematorium na terenie dzielnicy Głusk
Interpelacja w sprawie wydawania decyzji administracyjnej i wypłaty świadczeń w ramach programu 500 plus
Interpelacja w sprawie połączenia komunikacyjnego okolic Skansenu z osiedlem "Botanik"
Interpelacja w sprawie zamiaru budowy stacji paliw przy ulicy Willowej w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego
Interpelacja w sprawie raportu NIK o stacjach bazowych telefonii komórkowej
Interpelacja w sprawie próby uzyskania zgody organów Urzędu Miasta na instalację anteny telefonii komórkowej przez operatora tej telefonii na budynku przy ul. Willowej 29
Interpelacja w sprawie remontu placu zabaw w Ogrodzie Saskim
Interpelacja w sprawie wykonania chodnika przy ciągu pieszo-jezdnym przy bloku Wyżynna 16
Interpelacja w sprawie szkoleń dla kierowców w środkach miejskiej komunikacji publicznej
Interpelacja w sprawie uruchomienia kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Słoneczny Wrotków"
Interpelacja w sprawie mieszkańców budynku przy ulicy Skibińskiej 5
Interpelacja w sprawie losów budynku po dawnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
Interpelacja w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących zachowania porządku na posesjach prywatnych i w pasie drogowym
Interpelacja w sprawie potencjalnych utrudnień podczas spływów kajakowych
Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni jezdnej na ulicy Bernardyńskiej
Interpelacja w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4
Interpelacja w sprawie uspokojenia ruchu na lubelskich ulicach poprzez montowanie progów zwalniających wyspowych zamiast sinusoidalnych
Interpelacja w sprawie hali gimnastycznej przy Liceum im. Stanisława Staszica
Interpelacja w sprawie rezygnacji z wybudowania pełnej sygnalizacji świetlnej na ulicy Muzycznej w pobliżu zespołu szkół artystycznych
Interpelacja w sprawie ruchu kołowego na Starym Mieście i planów zmian w tym zakresie
Interpelacja w sprawie przyznania ulg na korzystanie z miejskich obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla weteranów i weteranów poszkodowanych – uczestników misji pokojowych
Interpelacja w sprawie ułatwień dla matki z dzieckiem w hali Targów Lublin S.A.
Interpelacja w sprawie bezpiecznego przejścia dla pieszych wysiadających z autobusu MPK na przystanku za skrzyżowaniem Willowa, Poligonowa, Ducha, przy ulicy Poligonowej
Interpelacja w sprawie ulicy Torowej
Interpelacja (ponowna) w sprawie korekt progów zwalniających na ulicy Bajkowej
Interpelacja w sprawie dostosowania zmiany czasu świecenia świateł sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szeligowskiego, Zelwerowicza i Wojtasa
Interpelacja (ponowna) w sprawie restauracji boiska przy ul. Altanowej na Sławinie
Interpelacja w sprawie ulicy Kaskadowej na osiedlu Botanik
Interpelacja w sprawie informacji na temat zmian w zakresie nocnych połączeń w komunikacji miejskiej
Interpelacja w sprawie zakresu wykorzystania basenu przy SP nr 30 w Lublinie
Interpelacja w sprawie koniecznej optymalizacji działania lubelskiej sygnalizacji świetlnej i dostosowania jej pracy do pracy do warunków ruchu
Interpelacja w sprawie aktualnych zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych poszczególnych spółek prawa handlowego, w których współudziałowcem jest Gmina Lublin
Interpelacja w sprawie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie budowy kładki pieszej łączącej dzielnice Lublina Czuby Północne z Węglinem Południowym, pomiędzy ul. Poznańską a ul. Kaczeńcową
Interpelacja w sprawie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 75 na Czechowie
Interpelacja w sprawie budowy ulic realizowanych z udziałem Społecznych Komitetów Budowy Drogi
Interpelacja w sprawie budowy bezpiecznych przejść dla pieszych
Interpelacja w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na ulicy Energetyków
Interpelacja w sprawie budowy ulicy Bernarda Wapowskiego i określenia charakteru ulicy Franciszka Uhorczaka
Interpelacja w sprawie utworzenia wybiegu dla psów
Interpelacja w sprawie uporządkowania i utwardzenia destruktem asfaltowym ul. Robotniczej
Interpelacja w sprawie wykonania/doposażenia placu zabaw przy ulicy Wspólnej
Interpelacja w sprawie środków finansowych na wsparcie kultury fizycznej
Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa nauki i wypoczynku oraz infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie
Interpelacja w sprawie remontu chodnika na ulicy Norwida
Interpelacja w sprawie sytuacji Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego
Interpelacja w sprawie remontu alejek w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego i odnowienia pasów rowerowych na ulicy Kazimierza Bryńskiego
Interpelacja w sprawie budowy dróg: S. Sierpińskiego, A. Świętochowskiego, G. Daniłowskiego oraz I. Czartoryskiej
Interpelacja w sprawie poprawy stanu nawierzchni ulicy Zagajnikowej i dojścia do przystanków autobusowych przy ulicy Krężnickiej
Interpelacja w sprawie wprowadzenia na okres przebudowy skrzyżowania Solidarności – gen. Ducha ulg na przejazdy środkami transportu miejskiego dla mieszkańców gminy Lublin posiadających dowody rejestracyjne
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2016 roku środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Tumidajskiego zgodnie z wykonaną dokumentacją ZDiM
Interpelacja w sprawie przyszłości funkcjonowania Teatru im. H. Ch. Andersena
Interpelacja w sprawie rozmieszczenia nowych tablic reklamowych (bilbordów) na terenie miasta Lublin oraz prac nad uchwałą ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
Interpelacja w sprawie uporządkowania doliny rzeki Bystrzycy
Interpelacja w sprawie oszacowania kosztów budowy ciągu pieszego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej
Interpelacja w sprawie dokończenia budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej
Interpelacja w sprawie inwestycji budowlanej na ulicy Beliniaków
Interpelacja w sprawie opracowania dokumentacji dotyczącej przebudowy ulicy J. Samsonowicza
Interpelacja w sprawie wykonania miejsca postojowego dla samochodów obsługujących stację roweru miejskiego i plac zabaw w pasie drogowym ulicy W. Z. Nałkowskich
Interpelacja w sprawie wykonania punktu monitoringu miejskiego na ulicy Nałkowskich
Interpelacja (ponowna) w sprawie udzielenia pozwolenia wjazdu na obszar Starego Miasta elektrycznych pojazdów turystycznych
Interpelacja w sprawie oświetlenia sięgacza przy ulicy Narutowicza
Interpelacja w sprawie odcięcia całego terenu między ulicami: Północną, Willową, Gen. B. Ducha, od nowo budowanej drogi Gen. B. Ducha i przebudowywanego skrzyżowania Solidarności, Sikorskiego, Gen. B. Ducha
Interpelacja w sprawie przekazania środków pieniężnych na rewitalizację boisk sportowych należących do KS Lublinianka
Interpelacja w sprawie przygotowania Miasta Lublin do "Programu rodzina 500 plus"
Interpelacja w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej w Lublinie
Interpelacja w sprawie planów zagospodarowania przez Urząd Miasta Lublin obszaru tzw. górek czechowskich
Interpelacja w sprawie zagospodarowania skweru przy Alejach Racławickich
Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu mieszkańców ulic Ziołowej i Zagajnikowej
Interpelacja w sprawie apelu, z jakim lubelscy kupcy z Podzamcza wystąpili do Prezydenta Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie remontu wybranego odcinka ulicy Żeglarskiej
Interpelacja w sprawie zamiaru wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w obrębie ulic: Czwartaków, Langiewicza i Godebskiego
Interpelacja w sprawie skarg mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie ulicy Poligonowej na opieszałość i długotrwałość procedury wypłacania odszkodowań za nieruchomości gruntowe wywłaszczone pod drogę serwisową
Interpelacja w sprawie włączania i wyłączenia oświetlenia drogowego
Interpelacja w sprawie jakości udzielonej odpowiedzi na interpelację z dnia 17 lutego2016 r. w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą mpzp miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku
Interpelacja w sprawie możliwości technicznych wykonania chodnika przy ciągu pieszo-jezdnym przy ulicy Wyżynnej 16
Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w pobliżu nieruchomości położonych przy ulicy Krężnickiej 124-126
Interpelacja w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na wymianę ogrodzenia Przedszkola nr 45 w Lublinie
Interpelacja w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na doświetlenie w Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie
Interpelacja w sprawie rozpoczęcia prac związanych z budową obiektu wielofunkcyjnego przy ulicy Berylowej, w skład którego wejdą: szkoła podstawowa, przedszkole, dom kultury
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i poprawy dojazdu do publicznego przedszkola i szkoły na ulicy Radzyńskiej
Interpelacja w sprawie doświetlenia ulicy Stanisława Dubois
Interpelacja w sprawie budowy ulicy Wacława Gralewskiego
Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Eugeniusza Romera
Interpelacja w sprawie ruchu jednokierunkowego na ulicy Junoszy
Interpelacja w sprawie planów utworzenia ścieżek rowerowych na ulicach: Legionowej i Zuchów
Interpelacja w sprawie środków pieniężnych na spektakl o Komisarzu Maciejewskim
Interpelacja w sprawie możliwości rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy Drodze Męczenników Majdanka
Interpelacja w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Krańcowej z ulicą Dulęby i Elektryczną
Interpelacja w sprawie utrudnień komunikacyjnych na ulicy Mgielnej
Interpelacja w sprawie muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim
Interpelacja w sprawie dewastacji ulicy Kasztelańskiej
Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
Interpelacja w sprawie prac remontowych prowadzonych u zbiegu ul. Godebskiego i Al. Racławickich
Interpelacja w sprawie budowy ulicy Aleksandra Gierymskiego
Interpelacja w sprawie dokończenia budowy oświetlenia ul. Powojowej w dzielnicy Abramowice
Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych prac nad zmianą m.p.z.p. miasta Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku
Interpelacja w sprawie informacji na temat zaawansowania prac nad utworzeniem w Lublinie grzebowiska dla zwierząt
Interpelacja w sprawie ustawienia zakazu zatrzymywania się na ulicy Stefana Lelka-Sowy
Interpelacja w sprawie wykonania remontu nawierzchni ulicy Zorza
Interpelacja w sprawie planowanej budowy oraz przebiegu tzw. Trasy Zielonej
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Wyzwolenia
Interpelacja w sprawie wykonania ciągu pieszego będącego przedłużeniem ulicy Parczewskiej
Interpelacja w sprawie zakupu i montażu defibrylatorów w budynkach Urzędu Miasta
Interpelacja w sprawie koniecznego zapewnienia bezpieczeństwa przy wjeździe na teren Zespołu Szkół nr 12 od ulicy Sławinkowskiej
Interpelacja w sprawie obsługi przez gminę Lublin programu Rodzina 500 Plus
Interpelacja w sprawie remontu ulicy Biedronki
Interpelacja w sprawie przeniesienia przystanku autobusowego przy ul. Lwowskiej 13 na nową lokalizację przy Gimnazjum nr 2 przy ul. Lwowskiej – przed przejściem dla pieszych
Interpelacja w sprawie lustra drogowego u zbiegu ulic: Szczerbowskiego i Ochotniczej
Interpelacja w sprawie poprawy estetyki stoisk z kwiatami zlokalizowanych przy ul. Krakowskie Przedmieście, róg Ewangelickiej (tzw. „murek z kwiatami”)
Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ulicy Radości 13 w Lublinie
Interpelacja w sprawie prawdopodobieństwa likwidacji ok. 100 miejsc parkingowych w sąsiedztwie ul. Harnasie 21
Interpelacja w sprawie inwestycji na ulicy Weteranów 15a
Interpelacja w sprawie remontu ulicy Grottgera
Interpelacja w sprawie likwidacji linii trolejbusowej nr 150
Interpelacja w sprawie spełnienia standardów europejskich wobec osób niepełnosprawnych na odcinku starego deptaka i przy planowanym przedłużeniu deptaka
Interpelacja w sprawie rozwiązania problemu komunikacji miejskiej w związku z przedłużeniem deptaka
Interpelacja w sprawie problemów z parkowaniem w sytuacji rozszerzenia płatnej strefy parkowania
Interpelacja w sprawie remontu ulic: Czwartaków i Wysockiego
Interpelacja w sprawie nieprawidłowości związanej z ujęciem we wnioskach taryfowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. kosztów reprezentacji i reklamy
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu w 2016 roku budowy zadaszenia obiektu sportowego boiska Orlik przy ZSO nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6a w Lublinie
Interpelacja w sprawie niewłaściwego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Tysiąclecia oraz al. gen. Władysława Andersa przy stadionie przy ul. Kresowej
Interpelacja w sprawie remontu ulicy Głowackiego
Interpelacja w sprawie kosztów i skutków zmiany ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu wynajmu gruntów miejskich dla prowadzenia działań cyrkowych wykorzystujących dzikie zwierzęta
Interpelacja w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu ulicy Firlejowskiej
Interpelacja w sprawie ograniczenia zabudowy nabrzeża Zalewu Zemborzyckiego na odcinku od ośrodka Marina do początku zabudowy przy ul. Krężnickiej
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Kunickiego w rejonie ul. Kraszewskiego i ul. Matejki (obok stacji paliw)
Interpelacja w sprawie lepszego oznakowania i lepszej informacji na skrzyżowaniu Zelwerowicza i Nowej Poligonowej
Interpelacja w sprawie braku efektywnych działań związanych z zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt grasujących w dzielnicy Sławin
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ulicy Sowińskiego
Interpelacja w sprawie sytuacji nauczycieli lubelskich szkół podstawowych po nowelizacji ustawy o systemie oświaty
Interpelacja w sprawie zwolnienia rodzin "3 plus" z opłat za wywóz odpadów komunalnych
Interpelacja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla działaczy opozycji antykomunistycznej
Interpelacja w sprawie poprawy estetyki i funkcjonalności wybiegu dla psów przy ul. Ogródkowej
Interpelacja w sprawie warunków udzielania przez gminę Lublin osobom fizycznym dotacji z tytułu zmiany systemu ogrzewania
Interpelacja (ponowna) w sprawie przywrócenia latarń przy ulicy Puławskiej
Interpelacja w sprawie całkowitego zwolnienia z opłaty targowej kupców z placu targowego przy ulicy Kresowej
Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty targowej na terenie Gminy Lublin w miejscach wyznaczonych do handlu
Interpelacja w sprawie przywrócenia do strefy pierwszej targowiska przy Kresowej i zniesienia opłaty targowej na tym terenie
Interpelacja w sprawie uporządkowania i zmiany oznakowania pionowego w dzielnicy Ponikwoda (ul. Walecznych, ul. Ponikwoda) – w zakresie dopuszczalnej rzeczywistej masy całkowitej pojazdów
Interpelacja w sprawie braku zezwolenia na ustawienie całosezonowych kontenerów na targowisku przy ulicy Tarasowej na Sławinie
Interpelacja w sprawie naprawy stanu alejek w Ogrodzie Saskim
Interpelacja w sprawie ustanowienia nagrody miasta Lublin dla dziennikarzy promujących Lublin w ogólnopolskich mediach masowych
Interpelacja w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypłacania świadczeń dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne za lekcje, na które uczeń nie zgłosił się
Interpelacja w sprawie nowego układu drogowego tzw. „obwodnicy śródmiejskiej” oraz bezpieczeństwa pieszych na ulicy Krańcowej (przy skrzyżowaniu z ulicą Dulęby i Elektryczną)
Interpelacja w sprawie prezentacji w lubelskim Ratuszu wystawy fotograficznej „Kocham Lublin”
Interpelacja w sprawie konieczności przeprowadzenia termomodernizacji i remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr 7
Interpelacja w sprawie wykazu ulic planowanych do realizacji z udziałem Społecznych Komitetów budowy Drogi
Interpelacja w sprawie zlokalizowania nowych przystanków autobusowych przy ulicy Diamentowej
Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ulicy Romera (wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych)
Interpelacja w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton na ulicy Krężnickiej
Interpelacja w sprawie udzielenia pomocy Lubelskiemu Klubowi Morsów (LKM)
Interpelacja w sprawie dokończenia budowy ul. Wapowskiego
Interpelacja w sprawie budowy brakującego odcinka ul. Samsonowicza w rejonie ul. Wapowskiego
Interpelacja w sprawie wykonania skwerów wypoczynkowych przy blokach mieszkalnych przy ul. Zygmunta Augusta
Interpelacja w sprawie budowy przedszkola i szkoły podstawowej na osiedlu Rudnik
Interpelacja w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dzielnicy Felin
Interpelacja w sprawie budowy targowiska na osiedlu Jagiellońskim
Interpelacja w sprawie wykonania chodników wzdłuż ulicy Droga Męczenników Majdanka
Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Kalinowszczyzna
Interpelacja w sprawie wykonania chodnika do nowo budowanego przedszkola przy ul. Zygmunta Augusta
Interpelacja w sprawie wykonania całego odcinka jezdni na ul. Trześniowskiej z pełnym uzbrojeniem
Interpelacja w sprawie pomocy mieszkańcom budynku przy ulicy Krętej 13
Interpelacja w sprawie nadania nowych danych adresowych i numeru administracyjnego Parafii pw. Świętego Jana Pawła II oraz terminu budowy ul. E. i K. Wojtyłów
Interpelacja w sprawie wprowadzenia w Lublinie Karty Młodego Przedsiębiorcy
Interpelacja w sprawie konieczności uprzątnięcia terenu wzdłuż bloku przy Alejach Racławickich 29
Interpelacja w sprawie zakończenia realizacji decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.09.2010 r. znak: AB.ID.II.7331.1.1-45/2010
Interpelacja w sprawie parkingu przy ulicy Spadochroniarzy 10
Interpelacja w sprawie zmiany lokalizacji Obwodowych Komisji Wyborczych nr 70 i 71 w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Roztocze 14 w Lublinie
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na realizację inwestycji polegającej na remoncie ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od wiaduktu przy ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z aleją Kraśnicką, łącznie z remontem kładki dla pieszych
Interpelacja w sprawie planów demontażu ławeczek na cmentarzu komunalnym na Majdanku
Interpelacja w sprawie konsekwencji ewentualnej likwidacji gimnazjów na terenie gminy Lublin
Interpelacja w sprawie propozycji zmian cennika biletów komunikacji miejskiej
Interpelacja w sprawie wykonania zestawienia dróg posiadających dokumentację projektową
Interpelacja w sprawie braku informacji o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Interpelacja w sprawie remontu parkietu w Szkole Podstawowej nr 31
Interpelacja w sprawie terminu realizacji planów przebudowy skrzyżowania Solidarności – Sikorskiego – gen. Ducha
Interpelacja w sprawie planowanych podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej
Interpelacja w sprawie sprzeciwu wjazdu i wyjazdu samochodów ciężarowych przez nowego inwestora Panattoni Development Company
Interpelacja w sprawie progów zwalniających na ulicy Bajkowej
Interpelacja w sprawie zaawansowania prac projektowych drogi gminnej w obszarze ul. Wapowskiego
Interpelacja w sprawie podwyżek dla pracowników Teatru im. H. Ch. Andersena
Interpelacja w sprawie remontu mostu w ulicy Pawiej
Interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych (instalacji sygnalizacji świetlnej – pulsacyjnej/wzbudzanej – na przejściach przy ulicy Krańcowej)
Interpelacja w sprawie remontu budynku zlokalizowanego przy ulicy Głuskiej 183 oraz przeznaczenia go na potrzeby mieszkańców dzielnicy Głusk
Interpelacja w sprawie adaptacji pomieszczenia przy Alejach Racławickich 22 (po dawnej restauracji „Karczma Słupska”)
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia obsuwającej się skarpy przy bloku ul. Kiwerskiego nr 3
Interpelacja w sprawie przejść dla pieszych przy ulicy Sowińskiego
Interpelacja w sprawie rozpoczęcia rewitalizacji skweru przy ulicy Sowińskiego
Interpelacja w sprawie zmiany lokalizacji przystanku na ul. Lwowskiej przy bloku nr 13 w Lublinie
Interpelacja w sprawie instalacji dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących latarniach przy ul. Krzemienieckiej i ul. Okrzei
Interpelacja w sprawie uregulowania stanu własnościowego nieruchomości nr 4/28 (obr. 37 – Tatary, arkusz mapy nr 11) w Lublinie
Interpelacja w sprawie pomalowania – odnowienia ogrodzenia i remontu placu zabaw na terenie Przedszkola nr 52 w Lublinie
Interpelacja w sprawie przygotowania informatyków do pełnienia zadań w trakcie wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r. oraz wyeliminowania innych uchybień
Interpelacja w sprawie postawienia metalowych słupków na chodniku – róg ulicy Kleniewskich ulicy Sapiehy
Interpelacja w sprawie schodów przy ulicy Skautów
Interpelacja w sprawie informacji na temat zakupu przez gminę Lublin gruntu przy ulicy Głowackiego 35
Interpelacja w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych w sąsiedztwie wiaduktu na ulicy Poligonowej
Interpelacja w sprawie niepokojenia mieszkańców i niszczenia ich ogrodów przy ulicy Poligonowej przez watahy dzików
Interpelacja w sprawie reguł nadawania przez Radę Miasta Lublin drzewom statusu pomników przyrody
Interpelacja w sprawie pomocy finansowo-organizacyjnej dla Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego
Interpelacja w sprawie remontu ul. Romantycznej na osiedlu Skarpa w Lublinie
Interpelacja w sprawie możliwości zwiększenia patroli Straży Miejskiej w dzielnicy Czuby
Interpelacja w sprawie remontu al. Kraśnickiej
Interpelacja w sprawie postawienia znaku drogowego – zakaz wjazdu na teren drogi – przy Przedszkolu nr 18, ul. Lipowa 12
Interpelacja w sprawie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny
Interpelacja w sprawie uporządkowania terenu w Parku Bronowickim
Interpelacja w sprawie budowy „witaczy” przy głównych trasach wjazdu i wyjazdu z Lublina
Interpelacja w sprawie udrożnienia ulicy Baśniowej
Interpelacja w sprawie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12
Interpelacja w sprawie wybudowania ogrodzonej siłowni na powietrzu, przy placu zabaw nad Bystrzycą, składającej się z pięciu elementów do ćwiczeń siłowych
Interpelacja w sprawie rewitalizacji punktu widokowego na Czwartku – wzgórze skarpa nad targiem przy ul. Ruskiej
Interpelacja w sprawie remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
Interpelacja w sprawie remontu chodnika przy ulicy Puławskiej
Interpelacja w sprawie naprawy drogi do przystanku autobusowego przy Drodze Męczenników Majdanka i przywrócenia prowadzących do niego schodów
Interpelacja w sprawie Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów i doktorantów
Interpelacja w sprawie pomocy osobom niemogącym samodzielnie poruszać się w głosowaniu podczas wyborów parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r.
Interpelacja w sprawie zniesienia opłaty targowej na zorganizowanych targowiskach miejskich
Interpelacja w sprawie uszkodzeń elewacji kamienic znajdujących się przy ulicy Narutowicza 57, 59, 61
Interpelacja w sprawie obróbki zamontowanych okien w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie
Interpelacja w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Willowej, vis a vis parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego
Interpelacja w sprawie dokończenia ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Plagego-Laśkiewicza
Interpelacja w sprawie modernizacji placu Abp. Życińskiego i ustawienia ławeczki pomnikowej
Interpelacja w sprawie budowy kładki pieszej łączącej dzielnice Lublina Czuby Północne z Węglinem Południowym pomiędzy ul. Poznańską a ul. Kaczeńcową
Interpelacja w sprawie Domu Kultury na Wieniawie
Interpelacja w sprawie usunięcia latarń przy ulicy Puławskiej (nr 29 do 34)
Interpelacja w sprawie oświetlenia ulic Rąblowskiej i Parczewskiej
Interpelacja w sprawie harmonogramu wycinki drzew na terenie gminy Lublin
Interpelacja w sprawie taboru autobusowego i trolejbusowego MPK Lublin
Interpelacja w sprawie likwidacji dwóch znaków B-23 (zakaz zawracania) na skrzyżowaniu ulic Boh. Monte Cassino z Armii Krajowej
Interpelacja w sprawie miejskiego kodeksu reklamowego i prezentacji niniejszego dokumentu na Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
Interpelacja w sprawie stanu zaawansowania przygotowań do obchodów 700-lecia Miasta Lublin i zaangażowania w nie lokalnej społeczności
Interpelacja w sprawie egzekwowania zaległości finansowych z tytułu czynszu w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych
Interpelacja w sprawie wsparcia działalności Lubelskiego Klubu Morsów
Interpelacja w sprawie śmieci na ulicach miasta Lublin, szczególnie na ul. Targowej, Ruskiej/Al. Tysiąclecia w okolicach dworca PKS, jak i w okolicach małej gastronomii
Interpelacja w sprawie rozbudowy wysypiska śmieci w Rokitnie (trzecia niecka) oraz kosztów, jakie ponosi gmina Lublin w związku z wysypiskiem śmieci w Rokitnie
Interpelacja w sprawie zakłócania porządku publicznego w okolicy nieruchomości przy ul. Zielonej 5
Interpelacja w sprawie umiejscowienia ciągu pieszo-rowerowego w dolinie rzeki Bystrzycy
Interpelacja w sprawie możliwości budowy parkingów dla rowerów przy lubelskich szkołach
Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Głowackiego
Interpelacja w sprawie powstania na terenie Gminy Lublin grzebowiska dla zwierząt
Interpelacja w sprawie remontu szkolnego boiska przy Gimnazjum nr 5
Interpelacja w sprawie nadania nazwy jednej z ulic położonych w granicach administracyjnych miasta Lublin: ulicy Kazimiery Litwiniukowej
Interpelacja w sprawie działań promocyjnych instytucji inicjatywy lokalnej
Interpelacja w sprawie funkcjonowania filii DDK Bronowice w dzielnicy Kośminek (zwiększenie dostępności budynku przy ul. Olchowej 8 dla osób starszych i niepełnosprawnych)
Interpelacja w sprawie realizacji zadania polegającego na przebudowaniu chodników w dzielnicy Kośminek w ramach inicjatywy lokalnej (wspólna realizacja zadań przez mieszkańców oraz Miasto Lublin)
Interpelacja w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy ulicy Romera
Interpelacja w sprawie lokalizacji stacji roweru miejskiego w dzielnicy Kośminek
Interpelacja w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Zemborzyce i rejonu Zalewu Zemborzyckiego
Interpelacja w sprawie budowy miejsc parkingowych w osiedlu przy ul. Domeyki
Interpelacja w sprawie remontu alejek w ośrodku „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim
Interpelacja w sprawie dokończenia remontu ul. Żeglarskiej
Interpelacja w sprawie modernizacji ulicy Krężnickiej
Interpelacja w sprawie utworzenia Dzielnicowego Domu Kultury w osiedlu "Maki" przy ul. Olchowej 8
Interpelacja w sprawie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 15 przy ul. Elektrycznej 51
Interpelacja w sprawie chodnika przy ulicy Puławskiej 4a
Interpelacja w sprawie oświetlenia wybranego odcinka ulicy Romera
Interpelacja w sprawie przeniesienia szczątków z Placu Po Farze na cmentarz przy ul. Lipowej
Interpelacja w sprawie modernizacji punktu monitoringu miejskiego przy nieruchomości Nałkowskich 112
Interpelacja w sprawie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych
Interpelacja w sprawie ustawienia blokad parkingowych wzdłuż ulicy Lelka Sowy
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicy Nałkowskich
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia miejskiego programu profilaktycznego pod nazwą „Dopalacze – droga donikąd”
Interpelacja w sprawie pomocy finansowo-organizacyjnej dla Teatru Panopticum
Interpelacja w sprawie możliwości zawracania pojazdów na ul. Orkana
Interpelacja w sprawie budowy drogi biegnącej wzdłuż dużego osiedla domków jednorodzinnych na ul. Nałkowskich (nad rzeką) z uwzględnieniem budowy zbiorników podczyszczających
Interpelacja w sprawie aktualnie przeprowadzanych eksmisji mieszkańców z udziałem firmy MASTA Sp. z o.o.
Interpelacja w sprawie zadrzewienia doliny rzeki Bystrzycy
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin na 2015 rok dodatkowych środków finansowych na realizację remontu ulicy Walecznych
Interpelacja w sprawie nowej i docelowej siedziby Teatru im. H. Ch. Andersena
Interpelacja w sprawie ekranów dźwiękochłonnych przy nowo budowanej ulicy Poligonowej
Interpelacja w sprawie przebiegu tras MPK
Interpelacja w sprawie remontu drogi i chodnika przy ul. Szwoleżerów 9 i 11
Interpelacja w sprawie estetyki przystanku autobusowego przy ulicy Długosza
Interpelacja w sprawie nazewnictwa nowych osiedli mieszkaniowych na terenie miasta Lublin
Interpelacja w sprawie możliwości ustanowienia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” i zagospodarowania działek nr 36/4 i 35/5, arkusz 2, obręb 49
Interpelacja w sprawie realizacji zadania budżetowego dotyczącego rewitalizacji skweru przy ulicy Sowińskiego 4
Interpelacja w sprawie możliwości wykonania ekspertyzy hydrologicznej dla wybranego rejonu doliny rzeki Bystrzycy
Interpelacja w sprawie likwidacji zatoki parkingowej i utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Zana
Interpelacja w sprawie postępowań zwrotnych działki miejskiej nr 95/6, arkusz 7, obręb 43
Interpelacja w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej
Interpelacja w sprawie budowy "starej części" ulicy Nałkowskich
Interpelacja w sprawie dojścia do ulicy Parczewskiej
Interpelacja w sprawie funkcjonowania sortowni odpadów przy ulicy Ciepłowniczej
Interpelacja w sprawie doposażenia miejskiego placu zabaw zlokalizowanego w okolicach osiedla Słoneczny Dom
Interpelacja w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VII dla terenów wokół Zalewu Zemborzyckiego
Interpelacja w sprawie zakupu i adaptacji skweru przy ul. Spadochroniarzy 4
Interpelacja w sprawie dofinansowania Klubu Sportowego "Lublinianka"
Interpelacja w sprawie zakazu zatrzymywania się pojazdów przy ul. Jagiellońskiej
Interpelacja w sprawie wydłużenia kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie nieuwzględnienia Dzielnicy Czechów w aktualizowanym Planie Rewitalizacji Miasta Lublin oraz niepowiadomieniu i niezaproszeniu do konsultacji społecznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”
Interpelacja w sprawie terminu remontu wiaduktów na al. Kompozytorów Polskich (na wysokości ul. Organowej)
Interpelacja w sprawie siłowni zewnętrznych, które powinny być utworzone w Lublinie, w tym zwłaszcza w dzielnicy Czechów oraz Sławin i Sławinek
Interpelacja w sprawie umożliwienia wjazdu na obszar Starego Miasta elektrycznych samochodów turystycznych
Interpelacja w sprawie postępu prac przy budowie ulic: Kisielewskiego i Czapskiego
Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ulicy Młodej Polski
Interpelacja w sprawie utworzenia w Gimnazjum nr 5 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 klasy profilowanej o profilu piłka ręczna
Interpelacja w sprawie zainstalowania przez Zarząd Transportu Miejskiego gniazd do ładowania smartfonów na najbardziej uczęszczanych przystankach komunikacji miejskiej w Lublinie
Interpelacja w sprawie realizacji uchwały Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu w rejonie skrzyżowania ul. Krańcowej z ul. Dulęby
Interpelacja w sprawie stanu realizacji inwestycji drogowej przy ul. Cyprysowej w Lublinie
Interpelacja w sprawie lokalizacji wypożyczalni roweru miejskiego
Interpelacja w sprawie projektu zmniejszenia obszarów przeznaczonych pod funkcję nauki w obszarze ulic: Północnej, Szeligowskiego, Fijałkowskiego
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom nieruchomości przy ul. Obrońców Lublina
Interpelacja w sprawie możliwości zagospodarowania określonych terenów południowej części dzielnicy Wrotków
Interpelacja w sprawie określenia harmonogramu prac przebudowy skrzyżowania ulicy Krańcowej z ulicą Dulęby i Elektryczną
Interpelacja w sprawie działań inwestycyjnych na terenie dzielnicy Kośminek
Interpelacja w sprawie przebudowy chodników przylegających do ulicy Nałkowskich celem eliminacji barier architektonicznych
Interpelacja w sprawie remontu ulicy Jana Samsonowicza i zakresu opracowania dokumentacji projektowej
Interpelacja w sprawie utrudnień związanych z budową wiaduktu kolejowego nad ulicą Kunickiego
Interpelacja w sprawie lokalizacji siedzib Policji w Śródmieściu i na Wieniawie
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a
Interpelacja w sprawie udzielenia odpowiedzi w zakresie technicznej możliwości przywrócenia ścieżki dla zjazdu dla wózków dziecięcych i rowerów w os. Skarpa
Interpelacja w sprawie boiska do gry w piłkę nożną na osiedlu Botanik przy ul. Altanowej
Interpelacja w sprawie budowy ulicy Nałkowskich
Interpelacja w sprawie utwardzenia/modernizacji parkingu zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 53
Interpelacja w sprawie kompleksowego zagospodarowania placu przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera
interpelacja w sprawie obchodów 100-lecia dzielnicy Kośminek
Interpelacja w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Koncertowej i Wojciecha Żywnego
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Lwowskiej 13, poprzez budowę sygnalizacji świetlnej
Interpelacja w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Dzielnicy Szerokie
Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu terenów zarezerwowanych pod oświatę
Interpelacja w sprawie remontu ulic: Romantycznej i Gościnnej
Interpelacja w sprawie realizacji projektu M-95 (Budżet Obywatelski 2014) dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Lipniak i Klepackiego
Interpelacja w sprawie wyjaśnienia sytuacji zaistniałej pomiędzy Gminą Lublin a dzierżawcą parkingu przy ul. Bursztynowej 41A, panem Krzysztofem Podleśnym
Interpelacja w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Turystycznej 3
Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na drodze osiedlowej łączącej ul. Lipińskiego z terenem Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5, poprzez zamontowanie w tym rejonie progów zwalniających
Interpelacja w sprawie ewentualnego zbycia nieruchomości po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie
Interpelacja w sprawie protestu mieszkańców rejonu ul. Grabowej w kwestii budowy masztu telefonii komórkowej
Interpelacja w sprawie realizacji inwestycji budowy przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja krytej pływalni
Interpelacja w sprawie budowy ulicy Dunikowskiego
Interpelacja w sprawie dokończenia budowy ul. Wilczej i ul. Robotniczej
Interpelacja w sprawie pojawienia się na al. Unii Lubelskiej płacht płóciennych reklamujących obchody 700-lecia miasta Lublina
Interpelacja w sprawie remontów ścieżek rowerowych
Interpelacja w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na ulicy Kunickiego przy skrzyżowaniu z ulicą Kraszewskiego
Interpelacja w sprawie utwardzenia ulicy Miodowej oraz zabezpieczenia studni znajdującej się przy ulicy Miodowej 11
Interpelacja w sprawie budowy ulicy Dunikowskiego
Interpelacja w sprawie dokonania porządków na ulicy Lipniak
Interpelacja w sprawie oświetlenia określonych miejsc na terenie Lublina
Interpelacja w sprawie proponowanych rozwiązań planistycznych na terenie dzielnicy Głusk
Interpelacja w sprawie przeprowadzenia remontu w Bursie Szkolnej nr 2
Interpelacja „O nowe spojrzenie na proces szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych po 25 latach demokratycznych wyborów w Polsce”
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie
Interpelacja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Diamentowej – Wrotkowskiej i Diamentowej – Krochmalnej
Interpelacja w sprawie nieprawidłowości, szkód i zagrożeń związanych z budową nowej ulicy Poligonowej
Interpelacja w sprawie utworzenia placówki publicznego przedszkola i żłobka w os. Czuby Południowe i Czuby Północne
Interpelacja w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości przestrzeni do zabaw dla dzieci wokół tworzonego przedszkola publicznego przy ulicy Woronieckiego oraz określenia formy przygotowania posiłków
Interpelacja w sprawie braku odpływu wody gromadzącej się z opadów atmosferycznych na posesjach nr 2 i nr 4, przy ul. Jemiołowej, jako skutek budowy tej ulicy
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozyskania przez Gminę Lublin środków Unijnych na odnawialne źródła energii
Interpelacja w sprawie promocji wydarzenia pod nazwą "LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) Film Festival" w miejskiej instytucji kultury - Centrum Kultury w Lublinie
Interpelacja w sprawie wycofania z repertuaru Centrum Kultury w Lublinie wydarzenia pt. LGBT Film Festival
Interpelacja w sprawie przygotowania techniczno-organizacyjnego miejskich lokali wyborczych na wybory prezydenckie 10 maja 2015 roku
Interpelacja w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Struga
Interpelacja w sprawie utworzenia dodatkowych przejść dla pieszych przez ulicę E. Romera
Interpelacja w sprawie wykonania (dokończenia) chodnika pomiędzy ul. Pszczelą i ul. Krężnicką
Interpelacja w sprawie ograniczenia parkowania w pasie drogowym ul. Janowskiej, w rejonie ul. Koło
Interpelacja w sprawie budowy oświetlenia ul. Cienistej
Interpelacja w sprawie uhonorowania ks. kan. Ryszarda Juraka, proboszcza parafii pw. Świętej Rodziny, Medalem Prezydenta Miasta Lublin
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania na ul. Czwartaków
Interpelacja w sprawie wykonania remontu stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radości 13 w Lublinie
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przyłączenia do systemu „Rower Miejski” dodatkowej stacji zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Interpelacja w sprawie dalszych „losów” Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lublinie
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego przy ul. Pliszczyńskiej poprzez poszerzenie, utwardzenie, uporządkowanie pobocza jezdni
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia liczby kursów linii autobusowej nr 22, wydłużenia trasy do miejscowości Pliszczyn oraz dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców
Interpelacja w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w dzielnicy Wrotków
Interpelacja w sprawie utworzenia placówki publicznego przedszkola i żłobka w osiedlu Słoneczny Dom (dzielnica Wrotków)
Interpelacja w sprawie ścieżek rowerowych oraz stacji rowerowych w ramach realizacji projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"
Interpelacja w sprawie wykonania ekspertyzy stanu fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Głębokiej 8, modernizacji muru oporowego i ewentualnego wykonania remontu uliczki zapewniającej dojazd do bloku
Interpelacja w sprawie rozpoczęcia remontu ulicy Gościnnej i Romantycznej
Interpelacja w sprawie ustawienia nowej stacji rowerowej w ramach Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Lipowej 13 w celu poprawy dostępności roweru miejskiego i komfortu mieszkańców z niego korzystających
Interpelacja w sprawie usytuowania na osiedlu Szerokie stacji rowerów miejskich
Interpelacja w sprawie skargi poszkodowanych przedsiębiorców, wykonujących prace budowlane przy szkole nr 12 na Sławinie
Interpelacja w sprawie zaangażowania urzędu Prezydenta Miasta Lublin w kampanię wyborczą Prezydenta RP
Interpelacja w sprawie wyceny skweru w dzielnicy Bronowice
Interpelacja w sprawie ekranów akustycznych zamontowanych przy al. Solidarności na wysokości „dolnej” ul. Jagiellońskiej (na odcinku od al. Warszawskiej w stronę skrzyżowania al. Solidarności i ul. Sikorskiego i Generała Ducha)
Interpelacja w sprawie harmonogramu prac związanych z modernizacją boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2
Interpelacja w sprawie działalności sortowni śmieci
Interpelacja w sprawie budowy parkingu osiedlowego przy Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie
Interpelacja w sprawie odnawialnych źródeł energii, w związku z obawami mieszkańców Lublina, protestującymi przeciwko lokalizacji spalarni śmieci przy ul. Mełgiewskiej i lokalizacji instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, przy ul. Metalurgicznej
Interpelacja w sprawie dokończenia ścieżki rowerowej wokół zalewu
Interpelacja w sprawie przekazania szczegółowego harmonogramu prac związanych z realizacją remontu ulicy Pana Wołodyjowskiego ujętego w uchwale budżetowej na 2015 rok
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie
Interpelacja w sprawie udostępnienia mieszkańcom Lublina projektu przebudowy ulicy Sowińskiego
Interpelacja w sprawie elektronicznego systemu głosowań podczas sesji Rady Miasta Lublin oraz udostępnienia publicznego przekazu z obrad sesji Rady Miasta
Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych ulic: Romantycznej i Gościnnej
Interpelacja w sprawie filii Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice w dzielnicy Kośminek
Interpelacja w sprawie zaadaptowania przez Urząd Miasta skweru przy ulicy Spadochroniarzy
Interpelacja w sprawie remontu ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Koryznowej 2B
Interpelacja w sprawie oszacowania planowanej liczby ludności zamieszkałej w południowej części dzielnicy Wrotków
Interpelacja w sprawie utworzenia Biura Obsługi Mieszkańców na terenie dzielnicy Wrotków
Interpelacja w sprawie utworzenia przestrzeni "woonerf" (połączenia deptaka i ulicy) w rejonie: Zielonej, Staszica, Świętoduskiej
Interpelacja w sprawie ochrony sylwety Starego Miasta i dalekiego tła panoramy Śródmieścia
Interpelacja w sprawie kanalizacji deszczowej na osiedlu Konstantynów
Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości utworzenia filii Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w budynku zwolnionym przez Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum im. S. F. Klonowica w Lublinie przy ul. Kurantowej
Interpelacja w sprawie wykonania zatoki autobusowej i montażu wiaty przy przystanku nr 4612 (Wapowskiego) na ulicy Nałkowskich
Interpelacja w sprawie montażu barier energochłonnych w pobliżu wiaduktu kolejowego na ulicy Diamentowej
Interpelacja w sprawie możliwości zawracania pojazdów na ul. Orkana oraz ul. Jana Pawła II
Interpelacja w sprawie przesunięcia słupa trakcji trolejbusowej w pobliżu skrzyżowania ulicy Diamentowej z ulicą Wrotkowską
Interpelacja w sprawie wybudowania placu zabaw na terenie dzielnicy Wrotków
Interpelacja w sprawie udrożnienia rowu melioracyjnego w okolicach ulic Rąblowskiej i Parczewskiej
Interpelacja w sprawie stanu Ogrodu Saskiego i potrzeby dokonania korekt na jego obszarze
Interpelacja w sprawie braku realizacji ul. Podchorążych
Interpelacja w sprawie jakości map przekazywanych na potrzeby prac radnych
Interpelacja w sprawie ciągu pieszego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej
Interpelacja w sprawie zaangażowania miasta Lublin w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Interpelacja w sprawie powołania Rady Lokalnej Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Lublin na lata 2015-2018
Interpelacja w sprawie nabycia dzialki nr 56, arkusz 29, obręb 43
Interpelacja w sprawie utrzymania w należytej czystości chodnika wzdłuż ulicy Wapowskiego
Interpelacja w sprawie uhonorowania wydawnictwa Norbertinum i jego twórcy p. Norberta Wojciechowskiego
Interpelacja w sprawie działalności Centrum Kultury w Lublinie
Interpelacja w sprawie handlu w niedziele i święta
Interpelacja w sprawie usytuowania kratek kanalizacji burzowej na ul. Śliskiej
Interpelacja w sprawie sprzeciwu wobec lokalizacji spalarni śmieci przy ul. Mełgiewskiej
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia ulicy Józefa Kustronia przez Zarząd Dróg i Mostów od RSM Motor i zaliczenia do sieci ulic miejskich
Interpelacja w sprawie budowy bloku energetycznego na terenie dawnej FSC
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zakazu parkowania na ulicy Czwartaków
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Lublin na 2015 rok środków finansowych na realizację dokończenia remontu ul. Kuronia
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy organizacji ruchu przy ul. Narutowicza poprzez przywrócenie miejsc postojowych do rozładunku dla funkcjonujących na tym terenie podmiotów gospodarczych
Interpelacje radnych (VII kadencja)

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Interpelacje radnych (VII kadencja)
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2014-12-03
Wytworzył informację: IT - Piasecka Anna - Administrator
Ostatnio modyfikował: BRM - Bielaszewski Sebastian
Data modyfikacji: 2014-12-16
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.