Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Nieodpłatna pomoc prawna
Opisy usług
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja


W dn. 30 grudnia 2017 r. uruchomiona została nowa strona BIP Urzędu Miasta Lublin dostępna pod następującym adresem https://bip.lublin.eu.
Obecna strona stanowi archiwum dokumentów i nie będzie już aktualizowana.Wydział/Biuro załatwiające sprawę
Numer karty informacyjnej
Nazwa karty informacyjnej
Tryb załatwienia sprawy
Kategoria spraw
Słowa kluczowe

szukaj »     wyczyść »

 Urząd Miasta Lublin

Karty informacyjne UM
 Biuro - Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
 Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 Biuro Rady Miasta
 Biuro Rewitalizacji
 Kancelaria Prezydenta
 Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 Urząd Stanu Cywilnego
 Dziecko
 Małżeństwo
 Zgon
 Akty stanu cywilnego
 Imię i nazwisko
 Wydział Architektury i Budownictwa
 Wydział Audytu i Kontroli
 Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego
 Wydział Budżetu i Księgowości
 Wydział Egzekucji
 Postępowanie egzekucyjne
 Wydział Geodezji
 Wnioski
 Grunty
 Geodezja
 Ewidencja gruntów i budynków
 Inwestycje
 Rolnictwo
 Wykonawstwo geodezyjne
 Pozostałe procedury Wydziału Geodezji
 Wydział Gospodarki Komunalnej
 Cmentarze i groby
 Wydział Gospodarowania Mieniem
 Dzierżawy
 Lokale mieszkalne, sprzedaż
 Trwały zarząd
 Użytkowanie wieczyste
 Sprzedaż/Wykup
 Wynajem lokali
 Służebności
 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 Wydział Komunikacji
 Prawo jazdy/uprawnienia do kierowania pojazdami
 Komunikacja/transport
 Rejestracja i oznaczanie pojazdów
 Rejestracja pojazdów
 Zmiany w istniejącym dowodzie rejestracyjnym na wniosek właściciela
 Zgłoszenie zbycia, wyrejestrowanie oraz czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 Wymiana dowodu rejestracyjnego bez zmiany w prawie własności
 Wydział Kultury
 Wydział Ochrony Środowiska
 Gospodarka wodna
 Decyzje środowiskowe
 Odpady komunalne
 Odpady przemysłowe
 Ochrona powietrza
 Informacja o środowisku
 Pozostałe WOŚ
 Wydział Organizacji Urzędu
 Wydział Oświaty i Wychowania
 Wydział Planowania
 Wydział Podatków
 Doręczanie pism za pośrednictwem ePUAP
 Podatek od nieruchomości
 Podatek rolny
 Podatek leśny
 Podatek od środków transportowych
 Nadpłaty i zwroty podatków i opłat
 Zaległości podatkowe/Spłata zobowiązań
 Zaświadczenia oraz interpretacja przepisów
 Wydział Sportu i Turystyki
 Wydział Spraw Administracyjnych
 Dowód osobisty
 Zameldowania i wymeldowania
 PESEL
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Alkohol - zezwolenia
 Stowarzyszenia
 Wojskowość
 Rejestr wyborców
 Wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych
 Wydział Spraw Mieszkaniowych
 Lokale mieszkalne, socjalne i zakładowe
 Najem
 Remonty i adaptacje
 Eksmisje
 Zamiany
 Dodatki mieszkaniowe
 Dodatek energetyczny
 Repatriacja
 Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 Rodzina Trzy Plus
 Uzależnienia
 Zdrowie
 Karta Dużej Rodziny
 Dotacja dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek lub klub dziecięcy

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Wyszukiwarka - karty informacyjne UM
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2008-05-21
Wytworzył informację: Piasecka Anna
Ostatnio modyfikował: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data modyfikacji: 2012-11-19
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.