Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Organy doradcze, opiniodawcze, pomocnicze przy Prezydencie Miasta Lublin
Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin
Oświadczenia majątkowe
Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Prezydent, Zastępcy, Sekretarz Miasta Lublin
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Radni Rady Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin - VII kadencja (2014-2018)
Radni Rady Miasta Lublin
Interpelacje radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy Rady Miasta Lublin
Wybory ławników sądowych
Poprzednie kadencje Rady Miasta Lublin
Kontakt
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin - XII kadencja (2017-2018)
Rady dzielnic
Urząd Miasta Lublin
Struktura organizacyjna
Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin
Regulaminy
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Zgromadzenia publiczne
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Nieodpłatna pomoc prawna
Opisy usług
Dane demograficzne
E-Urząd
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Okręgi wyborcze
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja publiczna
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Redakcja


W dn. 30 grudnia 2017 r. uruchomiona została nowa strona BIP Urzędu Miasta Lublin dostępna pod następującym adresem https://bip.lublin.eu.
Obecna strona stanowi archiwum dokumentów i nie będzie już aktualizowana.


 Biuro Rady Miasta

Kierownik komórki organizacyjnej: Dyrektor - Dorota Bartoszczyk
Symbol: BRM
Adres: 20-109 Lublin
  plac Króla Władysława Łokietka 1/
Telefon: 81 466 1650
FAX: 81 466 1651
WWW:
E-mail: rada_miasta@lublin.eu
Zarządzenie:

 

Godziny pracy

Dla pracowników Biura Rady Miasta ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 19:00

 

Zakres działania

Biuro Rady Miasta realizuje w szczególności zadania z zakresu:
  1. obsługi techniczno-kancelaryjnej Rady, jej komisji, klubów oraz Przewodniczącego Rady;
  2. przygotowywania materiałów na sesje Rady;
  3. przygotowywania materiałów z posiedzeń Rady: uchwał, postanowień, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich Prezydentowi do realizacji;
  4. udzielania pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej radnym w sprawowaniu ich mandatu;
  5. przygotowywania wyborów ławników do sądów powszechnych;
  6. współpracy i obsługi technicznej Młodzieżowej Rady Miasta.

 

 


Karty informacyjne:
Udostępnianie dokumentów Rady Miasta Lublin
Udostępnianie dokumentów Komisji
Wnioski mieszkańców
Rozpatrywanie skarg

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Biuro Rady Miasta
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2008-11-03
Wytworzył informację: Piasecka Anna - Administrator
Ostatnio modyfikował: OR - Kowal Monika
Data modyfikacji: 2016-12-08
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.